BisB vrijdag, 14 mei 2004   

Hoe inspraak bij de besluitvorming er toe heeft geleid dat het regionale bedrijventerrein Jaagweg in het streekplan Noord-Holland Noord en vervolgens in de Intergemeentelijk Structuurvisie van de gemeenten Wester-Koggenland, Obdam en Wognum is opgenomen. (OWO-structuurvisie)

Voor 2004 wordt er in Noord-Holland gewerkt aan een nieuw streekplan. Knelpunt is een nieuw regionaal bedrijventerrein waarvoor een locatie moet worden aangewezen. De keuze zal vallen op – of het gebied Leekerland in de toenmalige gemeente Wester-Koggenland,- of het gebied Westfrisia in de gemeente Zwaagdijk-Wognum.

In januari 2004 stelt de gemeente de OWO structuurvisie vast. We lezen:
De gemeente is een groene zone tussen HAL en HES en de visie schept geen ruimte voor regionale bedrijvigheid.

Op 11 februari 2004 verstuurt de gemeente Wester-Koggenland een brief aan Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland waarin zij haar tevredenheid over het streekplan uitspreekt. De gemeente wil absoluut geen regionale bedrijvigheid.

4 april 2004, De gemeenten Wester-Koggenland en Obdam ondertekenen een fusieconcept waarin zij uitspreken dat beide gemeenten in de nieuw te vormen gemeente geen grootschalig bedrijventerrein wensen.

Annet Wood en Henny de Haas initiatiefnemers Berkhout is BoosOp 14 mei 2004 verschijnt er een artikel in de krant waarin de komst van een regionaal bedrijventerrein van 100 ha wordt aangekondigd. Dit blijkt een terrein te zijn dat pal achter het dorp Berkhout komt te liggen. Midden in een gebied dat volgens het concept streekplan bestempeld is als landschapsparel.  De termijn waarop bij de Provincie een bezwaar of zienswijze kan worden ingediend is al verstreken. De Berkhouters zijn overdonderd en woedend. Berkhout is Boos! is geboren.

Op 3 juni 2004 spreken wij in bij de commissie ROG van de provincie. Middels het verschoningsrecht vragen wij alsnog om tot de inspraakprocedure toe te worden gelaten, dat gebeurt. En tijdens de hoorzitting kunnen wij dan ook ons verhaal kwijt.  Gedurende de periode erna wordt er veel gelobbyd, maar op 25 oktober 2004 stellen de statenleden het streekplan vast, met Jaagweg als mogelijke locatie voor regionaal bedrijventerrein.
In het streekplan is bewust geen concrete beleidsbeslissing opgenomen, dus wij kunnen niet naar de rechter voor bezwaar.

Wij moeten nu wachten totdat er concrete plannen komen om het bedrijventerrein Jaagweg ook daadwerkelijk in te richten.

Op 23 december 2004 spreekt wethouder Moeijes in bij de commissie ROV van de provincie Haarlem. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat hun aanbod Jaagweg niet nodig is geweest. Jaagweg komt er niet. Maar op 26 januari 2005 maken de wnd. burgemeester L. Sipkes én dezelfde wethouder Moeijes Jaagweg in de regio alweer bespreekbaar.
Wij moeten weer afwachten.

Op 10 december 2005 komst Jaagweg weer op de agenda. De gemeente Hoorn wil dat het bedrijventerrein wordt ingericht en maakt gebruik van haar recht om tijdens een fusie van buurgemeenten grond te claimen. Zij gaat hiervoor rechtstreeks naar de 2de kamer. Ook wij roeren ons in deze discussie en informeren de minister schriftelijk over ons standpunt.

Op 22 mei 2006 staat op de agenda van de commissie grond van de gemeente Wester-Koggenland het onderwerp:
Opname van bedrijventerrein Jaagweg in de OWO-structuurvisie.
De concept visie is in januari 2004 vastgesteld. Inspraak is er niet meer.
Toch spreken wij tijdens deze vergadering in. Tot onze enorme schrik is de partij gemeentebelangen Wester-Koggenland om! Zij waren tegen Jaagweg maar zijn nu voor opname.
Annet spreekt de 2 leden van de partij aan, mevrouw Van Leijen zegt letterlijk tegen haar: wij hebben met zijn 4 besloten akkoord te gaan (er zijn er maar 2 aanwezig). Dat is dus al voor de commissievergadering besloten. Waar spreken we dan eigenlijk voor in?
Als ultieme blunder wordt er tijdens de commissievergadering een stemming gehouden over dit onderwerp!
Natuurlijk wordt dat later tijdens de raadsvergadering overgedaan, maar toch.
Inspraak is een farce. Besluiten zijn al genomen.
Tijdens de vergadering komt naar voren dat de opname van Jaagweg in de OWO-structuurvisie wordt gedaan om de dreiging van de grondclaim van Hoorn af te wentelen.

Jaagweg is dus in de OWO structuurvisie opgenomen zonder dat burgers op enkele manier inspraak hebben gehad.
En hoewel de raadsleden zeggen dat dit niet inhoud dat Jaagweg er daadwerkelijk komt, is de waarheid anders.

Op 26 november 2007 verschijnt op de agenda van de commissie Grond van de gemeente Koggenland het punt:
Vaststelling startnotitie MER bedrijvenpark Jaagweg.
Jaagweg staat officieel op de agenda. Wij stellen onze zienswijze op en de commissie MER neemt daar goede notie van. Daar zijn we inhoudelijk tevreden over, maar niet over het aantal zienswijzen dat in het rapport staat. Dat klopt niet.

Op 6 februari 2008 wordt er in de NH-kerk te Berkhout een informatie-bijeenkomst gehouden over het komende bedrijventerrein. In de krant staat in eerste instantie dat Jaagweg er komt, of we nu meewerken of niet. Dat zou er op wijzen dat er geen inspraak meer is. Maar in de krant van de week erna wordt deze tekst gecorrigeerd. Jaagweg heeft nog wel degelijk de steun van de raad nodig.
Maar in de vergadering van 26 november 2007 heeft wethouder RO gezegd dat er eigenlijk geen weg meer terug is.
Wordt inspraak van de burgers ook nu weer een wassen neus?

Op 12 februari 2008 staan wij voor de rechtbank te Alkmaar, wij hebben een zaak aangespannen inzake de WOB. De ambtenaar die namens de gemeente Koggenland de zaak verweert zegt het volgende:
"Jullie denken dat je Jaagweg tegen kan houden, vergeet het maar, het is een gelopen race"
Bij deze rechtszitting zit een raadslid op de tribune. Hoezo nog inspraak? Dat wordt dus echt een wassen neus.

Op 28 juni 2008
In de krant verschijnt een artikel over Jaagweg. Het terrein heet nu Distriport en zou 2000 arbeidsplaatsen gaan verschaffen. De ontwikkelaars berichten dat 25 tot 30 bedrijven zich hebben geïnteresseerd in het bedrijventerrein. Als voorbeeld noemen ze de fa Moeijes uit Zwaag. Echter op 3 juli 2008 verzendt de Fa Moeijes een mail naar Berkhout is Boos!. Zij zijn totaal niet geïnteresseerd in verhuizing naar Jaagweg, nooit geweest.

Uit een nieuwsbrief van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord blijkt dat de gedeputeerden Bond en Hooijmakers van de provincie Noord-Holland de aftrap voor Distriport hebben gegeven.

----

startnotitie MER
In de beantwoordingnotitie schrijft de gemeente dat de nut en noodzaak niet relevant is omdat dit geen milieu is. Waarom staat dit punt dan wel in de startnotitie vermeld?
Vanaf 21 juli 2004 moest de SMB in Nederland worden toegepast (Europese regelgeving). Pas in 2006 is de SMB een onderdeel van de MER geworden. Sindsdien heet het ook geen SMB meer, maar een plan-MER.

Het streekplan is vastgesteld in oktober 2004. De onderzoeken naar Westfrisia-Noord en ABC zijn vermoedelijk in 2003 of begin 2004 uitgevoerd. Iedereen wist dat die Europese regelgeving eraan kwam en dat voor het streekplan dus verschillende SMB's zouden moeten zijn uitgevoerd voor verschillende locatiebepalingen. Dat is niet vlak van tevoren gebeurd. Je moet eerst een SMB maken, daarna zet je het in het conceptstreekplan (ongeveer begin 2004). Als ze geen SMB's gemaakt zouden hebben, zou het streekplan juridisch niet kloppen.

Alleen voor Jaagweg is het niet gebeurd omdat dat er op het allerlaatste moment in gerommeld is. Op zo'n korte termijn konden ze geen SMB meer maken. Maar voor Westfrisia-Noord en ABC moeten ze vrijwel zeker gemaakt zijn, denken wij.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook