Webregio donderdag, 26 augustus 2004   
Veel mensen zijn het niet eens met het plan om een grootschalig bedrijventerrein Vredemaker Oost-Oost - of Jaagweg - te plaatsen in Wester-Koggenland, op 200 meter afstand van de kern en het dorpslint van Berkhout. Zij zijn hier tegen omdat, de gemeenteraad van Wester-Koggenland en Obdam - de toekomstige fusiepartner - dit gebied als groene buffer hebben betiteld. Ook in het intergemeentelijk structuurplan - de OWO-visie - staat dit gebied als natuurgebied te boek.

En - niet onbelangrijk - alle leden van Gedeputeerde Staten onderschreven in november vorig jaar nog in het concept-streekplan Noord-Holland-Noord dat dit gebied tot 2030 landschapsparel moet zijn.

Het actiecomité en de gemeenten leken het dus volledig met elkaar eens te zijn: dit gebied is een waardevolle West-Friese groene long tussen de verstedelijkte HAL- en HES-gebieden. Die moet behouden blijven. De verbazing was bij veel mensen dan ook groot toen in mei van dit jaar - ver na de sluiting van de bezwarentermijn voor het conceptstreekplan - bleek dat er plotseling een grootschalig regionaal bedrijventerrein gepland zou worden middenin die groene buffer. Hiervoor werd volgens de het actiecomité ook nog eens geen argumenten aangedragen.

Ook in de voordracht die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten deden op 17 augustus, werden er geen valide, nieuwe argumenten gepresenteerd die de keuze voor de Jaagweg onderbouwen. Er werd alleen gezegd: 'Uit de bedenkingen op het Ontwikkelingsbeeld maken wij op dat de voorkeur uitgaat naar regionale bedrijventerreinen aan de A7 boven terreinen gesitueerd in de Bandstad vanwege goede bereikbaarheid en zichtbaarheid.' Maar nergens staat wìe dat wil en waaròm deze wijziging gedaan wordt. Dat kan niet alleen vanwege de bereikbaarheid en zichtbaarheid zijn. Dat is immers geen nieuw argument, dat wordt al jarenlang gebruikt en het was in november vorig jaar allang bekend. Waarom was dat toen niet doorslaggevend voor het concept-Ontwikkelingsbeeld en is het nu van zo groot belang dat daarvoor het Bandstadconcept wordt losgelaten? Dit zijn vragen waar het actiecomité graag antwoord op wil hebben. De HES-regio heeft dat Bandstadconcept immers destijds zelf omarmd en vastgelegd in haar intergemeentelijke structuurschets. Deze draai lijkt nogal inconsistent.

Ook een ander punt wijzen de actievoerders van de hand. Het argument was dat Hoorn uit zijn jas groeit. Dat klopt, vindt ook het comité, maar ook dat was in november vorig jaar allang bekend. Er is dus geen enkel nieuw, valide argument om het Bandstadconcept te verlaten en WFO in te ruilen voor Jaagweg. Dat kan niet. Een goed bestuurder kan niet zo'n ingrijpende en onomkeerbare inbreuk op het landschap maken - tegen alle bestaande afspraken over ruimtelijke ordening in - zonder dat daarvoor op zijn minst deugdelijke argumenten zijn. Dit is een bedrijventerrein neerleggen op non-argumentatie.

Natuurlijk is het zo dat de gemeente Wester-Koggenland het aanbod Jaagweg zelf aan de provincie heeft gedaan. Maar volgens de actievoerders is het duidelijk dat daar enige provinciale aandrang bij te pas is gekomen. Ze vinden het niet kunnen dat door de wol geverfde bestuurders zoals gedeputeerden gebruik maken van de angst en onervarenheid van het college van B&W van een kleine gemeente. Bovendien ontslaat dat gemeentelijke aanbod de provincie niet van de verplichting om haar keuzes goed te onderbouwen. Dat zou immers leiden tot ongeloofwaardig bestuur. Want het zou toch te gek voor woorden zijn als bij de totstandkoming van het conceptstreekplan zorgvuldig gewikt en gewogen wordt maar als puntje bij paaltje komt al die afspraken zomaar van tafel worden geveegd. Een goed bestuurder kan dat niet maken.

Wel is het comité blij met de in de voordracht geopende mogelijkheid voor de ontwikkeling van een overkoepelende bedrijventerreinenvisie voor geheel Noord-Holland-Noord. Want natuurlijk moet er een goede oplossing komen om de Westfriese economische motor op gang te houden. Door over de grenzen van West-Friesland heen te kijken kan bijvoorbeeld ook de Wieringermeer bij de bedrijventerreinproblematiek betrokken worden. Op 15 km afstand van elkaar twee logistieke bedrijventerreinen aan de A7 plannen is volgens de actievoerders ronduit bespottelijk. Dat is in strijd met het eigen provinciale beleid en met de Nota Ruimte waarin versnippering van bedrijventerreinen wordt tegengegaan. Ook richting het zuiden bij Purmerend liggen op zo'n 20 km afstand diverse bedrijventerreinen. We gaan toch niet bij elke afslag van de A7 een groot bedrijventerrein aanleggen?

Er liggen nog heel wat meer hobbels voor de Jaagweg. Berkhout is boos! noemt er tijdens de presentatie van de handtekeningen nog een paar. Het plan is geplaatst bovenop een provinciale ecologische hoofdstructuur en middenin uitsluitinggebied. Bovendien hebben we te maken met milieuzonering rondom de bestaande windmolens en ten opzichte van de bebouwing van Berkhout. Er moet rekening gehouden worden met de Habitat- en Vogelrichtlijn omdat het terrein binnen drie kilometer afstand van het Markermeer ligt. Er leven diverse beschermde planten en dieren zoals de zwanebloem en de ransuil. Er is absoluut geen overeenstemming over de manier waarop de 15% watercompensatie zou moeten worden uitgevoerd. Het terrein is nauwelijks bereikbaar per openbaar vervoer. Bovendien is het voor ons volledig onduidelijk waarom een logistiek transportcentrum - want dat schijnt de Kamer van Koophandel van Jaagweg te willen maken - nou zo nodig op een zichtlocatie moet liggen.

Berkhout hangt nu al een aantal weken lang vol met raamposters en ook hebben mensen spontaan hun handtekening gezet onder de oproep: geen grootschalig bedrijventerrein in Wester-Koggenland.

Woensdag heeft het actiecomité de handtekeningen aangeboden aan de heer Meijdam van Gedeputeerde Staten, omdat het een regionaal bedrijventerrein betreft, dit overstijgt dus het gemeentelijk belang. In totaal hebben 695 mensen laten weten dat zij geen grootschalig bedrijventerrein in Wester-Koggenland willen.

Namens alle ondertekenaars vraagt Berkhout is Boos!: houd de groene buffer in stand, laat de industrie niet de A7 overgaan, want dat is het begin van een langdurig domino-effect.

(Bron : Webregio

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook