Nieuwsbrief : donderdag, 07 maart 2019   
Op 4 maart stemde Provinciale Staten over twee verschillende moties met zonneparken als onderwerp. De motie om de Distriport-gronden te behouden voor landbouw en natuur werd verworpen. Een motie om PS meer grip te geven op de aanleg van zonneparken namen zij wel aan.

Distriport-gronden niet toegevoegd aan NNN
De motie ‘Landschapsparel blijft landschapsparel’ werd ingediend door de SP en de Ouderenpartij. Het doel was de Distriport-gronden te behouden voor landbouw en natuur door het gebied onderdeel te maken van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Deze motie kreeg steun van de SP, de Ouderenpartij en de PVV, maar dat was niet voldoende. De motie haalde het niet. Enkele partijen gaven via een stemverklaring een korte toelichting. De PvdA wil van het zonnepark aan de Jaagweg een pilotproject maken, maar gaf niet aan wat ze daarmee bedoelt. Het CDA is niet voor zonnepanelen op landbouwgrond, maar wil het proces rond de zonne-akker aan de Jaagweg niet verstoren. Onduidelijk is wat dat betekent. De Partij voor de Dieren en Groen Links gaven aan dat ze voor duurzame energie zijn en dat zij bovendien – als er toch 110 ha toegevoegd wordt aan het NNN – liever een ander gebied zouden willen dan de Distriport-gronden.

Sommige zonneparkenplannen eerst via PS
Er werd nog een motie ingediend: ‘Maatwerk in ruimtelijk beleid voor zonne-energie in landelijk gebied, ingediend door D66, VVD, CDA, PvdA, en CU. Deze had als doel dat plannen voor zonneparken in zogeheten stimuleringsgebieden eerst aan PS moeten worden voorgelegd voordat er een beslissing over genomen wordt. Deze motie ‘Maatwerk’ werd wel aangenomen. De SP stemde tegen de motie, want zij wil eerst zonnepanelen op daken leggen en ze wil dat alle plannen voor zonneakkers via PS gaan, niet alleen die in stimuleringsgebieden. Ook de 50+Partij was tegen omdat zij vindt dat dit nieuwe beleid rond zonneparken te snel wordt doorgedrukt voor de verkiezingen, bovendien wil 50+ eerst zonnepanelen op daken. De VVD stemde juist voor omdat zij meer grip wil op zonneparken om ze soms tegen te kunnen houden.
Geen invloed PS op mega-zonneakker aan Jaagweg
Voor de zonneakker aan de Jaagweg maakt dit allemaal niet uit. Dat is geen stimuleringsgebied. Daarom gaan Provinciale Staten er niet meer naar kijken. De gemeenteraad van Koggenland mag er nog wel over stemmen, maar pas helemaal aan het einde van het besluitvormingsproces. Dan zijn alle overleggen afgerond en is er al een ontwikkelingspartij gekozen die het zonnepark gaat aanleggen. Dan kàn de raad van Koggenland geen ‘nee’ meer zeggen.

Corruptie toch beloond?
Zou het werkelijk zo zijn dat de corruptie rond Distriport beloond wordt? Dat het smeergeld, de omkoping en de claims vergeten zijn? Dat gedeputeerde Bond beweert dat de bestemming ‘bedrijventerrein’ niet ingevuld gaat worden, maar dat tegelijkertijd die juridische bestemming wordt misbruikt om - midden in het landelijk gebied – 110 ha uitstekende landbouwgrond vol te leggen met 66 ha zonnepanelen? Dat de provincie de keuze van de Tweede Kamer om landbouw en natuur zoveel mogelijk te ontzien, negeert? Dat de achterdeur naar alsnog een echt bedrijventerrein nadat de zonnepanelen zijn afgeschreven, toch wagenwijd open blijft? En dat allemaal omdat de bedrijven die Hooijmaijers via een stroman betaald hebben de gemeente nog steeds in de tang hebben?

Laten we hopen dat de nieuwe provinciebestuurders die we op 20 maart met elkaar kiezen zich aan hun beloftes houden. Dat zij mega-zonneakkers op uitstekende landbouwgrond daadwerkelijk tegenhouden als zij hun kiezers dat nu beloven. En dat zij niet toestaan dat corruptie beloond wordt in de besluiten die de provincie neemt.


Bijlagen:
Motie ‘Landschapsparel’ SP/Ouderenpartij
Motie ‘Maatwerk’ D66/VVD/CDA/PvdA/CU.
 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook