Berkhout is Boos maandag, 16 januari 2017   
Toelichting en stukken bij speech voor Commissie EE&B - 16 januari 2017

Hier vindt u de speech

Verklaring wethouder Wijnker
Op 19 juni 2007 ondertekende wethouder Wijnker namens de gemeente Koggenland een verklaring waarin Koggenland verstrekkende toezeggingen deed aan de ontwikkelaars omtrent medewerking aan de realisatie van Distriport.
Hier vindt u deze verklaring.

Onjuist informeren rechtbank over bestaan van verklaring
De gemeente Koggenland heeft jarenlang het bestaan van deze verklaring ontkend. Ambtenaren Mels en Neefjes verklaarden dit aan de rechtbank Alkmaar en de Raad van State.
De provincie meldde via een memo van Hooijmaijers dat op 22 juni 2007 een intentieovereenkomst was gesloten, die ook door KGL bevestigd was. Dit legden wij voor aan de RvS waarbij  namens Koggenland ambtenaar M.J.M. Neefjes aanwezig was die ter zitting een verklaring aflegde. De uitspraak (uitspraak 200802426/1 d.d. 7 januari 2009, punt 2.6.1. derde alinea) luidde als volgt:
“Ten aanzien van de intentieovereenkomst van 22 juni 2007 en de afspraken over de aankoop van grond in de periode mei-juni 2007 heeft het college gesteld dat het bij geen van beide aangelegenheden partij is geweest en dat het dan ook geen documenten hierover bezit. Voorts heeft het college ter zitting bevestigd dat het niet over meer documenten beschikt die betrekking hebben op het bedrijventerrein Jaagweg dan het aan de voorzieningenrechter en Afdeling heeft overgelegd. Deze mededelingen komen de Afdeling. gelet op de inhoud van het beschikbare dossier, niet ongeloofwaardig voor. Het is daarom aan de stichting om aannemelijk te maken dat het college bepaalde documenten niet heeft overgelegd. Zij is hier niet in geslaagd.”

Later ontvingen wij via de provincie het Afsprakenkader met als bijlage de verklaring van wethouder Wijnker waarin hij namens KGL vergaande toezeggingen doet omtrent medewerking tot aan de realisatie van Distriport.

In een brief aan de rechtbank Alkmaar (brief d.d. 4 januari 2008 door H. Mels) in reactie op een van onze wob-verzoeken stelt KGL bij monde van ambtenaar H. Mels:

“Tevens verwijst Berkhout is Boos naar een Memo van gedeputeerde Hooijmaijers aan de voorzitter van de Statencommissie ROG d.d. 16 juli 2007 waarin melding wordt gemaakt van het feit dat op 22 juni een intentieovereenkomst is getekend met de gemeente Koggenland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de twee private ontwikkelaars. Deze formulering is echter onzorgvuldig en onjuist. De ondertekening van de intentieovereenkomst is uitsluitend een aangelegenheid geweest tussen provincie, Ontwikkelingsbedrijf en private partijen. De gemeente Koggenland heeft de intentieovereenkomst niet ondertekend. Dit is ook uitgesloten, gelet op het raadsbesluit van 11 juni 2007 om niet financieel te participeren in het project Jaagweg maar de gemeentelijke rol slechts te beperken tot die van "overheid ". De stukken met betrekking tot het raadsbesluit zijn reeds in het bezit van Berkhout is Boos. De stukken met betrekking tot de intentieovereenkomst bevinden zich bij de provincie.”

De verklaring van wethouder Wijnker was als bijlage 1 gevoegd bij het Afsprakenkader waar gedeputeerde Hooijmaijers op doelde in zijn memo. De wethouder was op 22 juni aanwezig bij de ondertekening van dit Afsprakenkader en de bijlage was een cruciaal onderdeel van de intentieovereenkomst. Koggenland ontkende echter aan de rechtbank dat dit document bestond.

Toezegging PS vergoeding staatssteun aan ontwikkelaars via Koggenland

De side letter van Hooijmaijers regelde dat alle financiële voordelen die de provincie op de Distriportgronden maakt, geheel worden doorgesluisd naar de projectontwikkelaars. Als de gronden worden verkocht aan de ontwikkelaars, komen de fiscale voordelen op gang. Dat kan door de EU worden aangemerkt als illegale staatssteun. De EU kan de ontwikkelaars verplichten tot terugbetaling aan de provincie  en een boete opleggen.

PS hebben via een geheime Borgovereenkomst op 19 juni 2008 (u vindt de Borgovereenkomst hier) besloten dat een mogelijke terugbetaling en boete afgetrokken mochten worden van de bijdrage van 6,5 mln aan de N23 door de ontwikkelaars vanuit de opbrengst van Distriport (art. 1.1)

“Indien te zijner tijd mocht blijken dat GEM - in aanvulling op haar prestaties als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid - rechtens gehouden is een vergoeding aan de Provincie te verstrekken in verband met de door de Provincie te verstrekken borgstelling, dan zal die vergoeding in mindering worden gebracht op het bedrag ad € 6.500.000,-- als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid.”
(GEM = Distriport CV)

Kortom: een vergoeding die door de ontwikkelaars aan de provincie betaald moet worden, mogen zij aftrekken van de 6,5 mln. Zo’n verplichte vergoeding kan zijn: een boete wegens ongeoorloofde staatssteun (zie Halifax-arrest).

De eerste volzin van artikel 1.1 luidt:
“Mede ter uitvoering van het Afsprakenkader en voorts als tegenprestatie voor de bereidheid van GEM om geheel onverplicht voor haar rekening en risico een groene buffer met een oppervlak ad circa 50 ha in het Projectgebied aan te leggen, om eveneens geheel onver•, plicht onder bepaalde voorwaarden een bedrag ad € 6.500.000,-- (zes miljoen vijfhonderdduizend euro) aan de Provincie te voldoen als bijdrage in de kosten, verbonden aan het aansluiten van het bedrijventerrein Jaagweg op de A7, en bovendien om eveneens geheel onverplicht - in het kader van de realisering van het Project - 15% ruimtewinst te realiseren en 10% duurzame energie toe te passen, is de Provincie bereid - gelijktijdig met het aangaan van de betreffende Financieringsovereenkomst door GEM met de Financiële instelling - tot maximaal 80% van de door de Financiële instelling te verstrekken financiering een borgstelling te verstrekken aan een Financiële instelling voor al hetgeen de Financiële in• stelling van GEM te vorderen heeft uit hoofde van de door die Financiële instelling aan GEM te verstrekken financiering ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling en realisering van het Project, tenzij op het moment waarop GEM bedoelde financiering wenst aan te gaan, uit de alsdan voor handen zijnde stukken aantoonbaar blijkt dat de Grondexploitatie niet tenminste een positief resultaat heeft bij de voltooiing van de Locatie-ontwikkeling.”

Voor deze 6,5 mln stonden niet de ontwikkelaars garant, maar de gemeente Koggenland, zo blijkt uit bijlage 3 van de Realisatieovereenkomst N23 (u vindt de Realisatieovereenkomst hier). Wethouder Wijnker had getekend voor 8,5 mln, waarvan 6,5 mln vanuit Distriport. In de jaarrekening staat echter maar de (bijna) 2 mln vermeld. De verplichting van 8,5 mln komt er niet in voor.

De provincie - bij mail van gedeputeerde Post - stelde op 16 december 2010 nog dat KGL aan de lat stond voor de volledige 8,5 mln (u vindt de mail hier). Toen dat bedrag niet in de jaarrekening van 2010 bleek te staan, nam de provincie geen actie.

Op Statenvragen van de PVV (2011/37 d.d. 29 april 2011) antwoordde GS dat de provincie de verplichting van KGL had overgenomen (u vindt de Statenvragen hier). Maar hoe dat verwerkt is in de jaarrekening van de provincie en de begroting van de N23, is onduidelijk (u vindt de jaarrekening - of programmarekening 2010 - hier).

Dit stelsel van contracten hangt nog steeds boven Distriport en de N23.

Brief van Koggenland aan PS over voortvarende aanpak Distriport
Op 4 februari 2015 verzond de gemeente Koggenland een brief aan PS, waarin zij aandrong op het voortvarend aanpakken van Distriport (u vindt de brief hier). Dat is in contrast met het onderzoek dat in opdracht van onder andere Koggenland in juli 2014 werd verricht en waarin op p. 8 als advies wordt gegeven (u vindt het rapport hier):

“2. Distriport niet ontwikkelen. Logistieke bedrijven faciliteren op bestaande terreinen binnen of buiten de regio.”

20070620 Afsprakenkader bijlage 1 verklaring Koggenland.pdf
20080109 rechtbank 07-3219 en 3220 tussenbeslissing en stukken.pdf
20080619 Borgovereenkomst Distriport.pdf
20090107 Uitspraak RvS.pdf
20100826 RealisatieovereenkomstN23.pdf
20101216 Mail gedeputeerde Post.pdf
20110429 vragen-antwoorden 37 PVV fiancien N23.pdf
20110503 Koggenland Programmarekening 2010.pdf
20140701 Onderzoek Westfriese bedrijventerreinen.pdf
20150205 Kl U15.001570 aan GS distriport ontwikkelen.pdf
 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook