BisB zaterdag, 11 september 2010   

Bestemmingsplan Distriport: puinhoop compleet

Het bestemmingsplan Distriport ligt vanaf 2 september 2010 opnieuw voor zes weken ter inzage. De reden daarvoor: 'er is een aantal omissies geslopen in de correcte verwerking van het raadsbesluit en in de stukken die vervolgens ter inzage zijn gelegd', zo meldde het college van Koggenland. Een negen pagina's tellend document beschrijft een groot aantal wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan van 8 februari 2010.

Niet capabel
De puinhoop is nu compleet. Het college geeft toe dat zij niet capabel is om bestemmingsplannen te maken en dat zij onzorgvuldig is bij het opstellen van belangrijke juridische documenten die bindend zijn voor burgers. Negen kantjes wijzigingen, dat roept heel veel vragen op, zoals:

  • Wie heeft er zitten slapen bij het maken van het bestemmingsplan?
  • Waarom komt het college hier nu pas mee, maanden nadat de beroepschriften zijn ingediend?
  • Is dit een onderhandse manier om bezwaarpunten te repareren?
  • Zou de gemeenteraad hier niet opnieuw over moeten besluiten?

Dit is een heel vreemde zet van de gemeente. De beroepstermijn van zes weken is verstreken. Het bestemmingsplan is formeel al in werking getreden en kan alleen nog door de Raad van State vernietigd worden. En dan gaat de gemeente het in werking getreden plan aanpassen en opnieuw ter inzage leggen? Het is de vraag of dat juridisch mogelijk is, maar zeker is dat op deze manier echt niemand meer weet waar hij aan toe is. Of is dit een allerlaatste poging om een plan dat aan alle kanten krom is, een heel klein beetje recht te breien?

Nut en noodzaak niet aangetoond
Een punt dat niet rechtgebreid kan worden, is het ontbreken van de onderbouwing van nut en noodzaak voor Distriport. De provincie heeft op 21 juni 2010 besloten Distriport niet op te nemen als hard plan in de provinciale structuurvisie omdat nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Wethouder Wijnker zei daarover in de raadsvergadering van 8 juli 2010: 'Dat is een politieke uitspraak die juridisch niets voorstelt.'.

Convenant Bedrijventerreinen
Hier vergeet de wethouder iets belangrijks. In november 2009 hebben alle gemeenten en provincies met de ministeries van Binnenlandse Zaken en VROM het Convenant Bedrijventerreinen ondertekend. Daarin staat dat de SER-ladder toegepast wordt. Dat betekent onder andere dat nieuwe bedrijventerreinen alleen aangelegd mogen worden als is gebleken dat er een realistische vraag is. Een goed uitgevoerd marktonderzoek dus. Maar dat is voor Distriport nog nooit gebeurd. Op vragen aan de wethouder over de behoefte in de markt gaf hij steeds als antwoord dat hij daar geen gegevens over had.

Provincie wist het, gemeente ook...?
De provincie had dus geen keus bij de vaststelling van de structuurvisie. Er is geen onderzoek dat de realistische vraag aantoont, er zijn alleen globale ramingen. En zelfs die globale ramingen geven aan dat er nauwelijks behoefte is. Distriport voldoet daarmee niet aan de afspraken in het Convenant en kan dus niet als 'hard plan' in de structuurvisie opgenomen worden.

Maar de gemeente wist dat natuurlijk ook. Alle gemeenten hebben in november 2009 immers het Convenant ondertekend. Het college en de raad van Koggenland hadden in februari 2010 het bestemmingsplan Distriport dus helemaal niet mògen vaststellen. Dat is geen politieke zaak, maar een kwestie van je houden aan bindende afspraken. Zou de wethouder niet weten wat de consequenties van het Convenant zijn? Of weet hij dat wel, maar stelt hij de zaken anders voor? Wanneer doet de gemeenteraad wat ze moet doen en roept ze de wethouder hierover ter verantwoording?

Bijlagen :

PS Uw donaties blijven van harte welkom op giro 751723606 t.n.v. A. Wood!

Laatst aangepast op maandag, 27 juni 2011
 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook