Berkhout is Boos woensdag, 28 september 2011   

Gemeente zegde realisatie toe in 2007

Uit de bekend geworden afspraken blijkt ook dat de gemeente Koggenland al in juni 2007 een verklaring ondertekende waarin zij toezegde 'publiekrechtelijke medewerking te zullen verlenen aan de ontwikkeling en de realisering van het bedrijventerrein'. Wethouder Wijnker zette daarvoor zijn handtekening, na een machtiging daartoe door burgemeester Sipkes. Praatte B&W daarmee niet enorm voor haar beurt? Ze zegde in juni 2007 al toe dat het bedrijventerrein gerealiseerd zou worden, terwijl op dat moment de Milieueffectrapportage nog niet klaar was, de nut-en-noodzaak-discussie nog niet gevoerd was, de gemeenteraad zich nog niet over realisatie had uitgesproken en een belangrijke bijlage van een STEC-rapport onder de pet gehouden werd. Na de ondertekening door B&W van deze toezegging, was de inspraak door burgers en de latere besluitvorming door de gemeenteraad dus een farce.

Wisten raadsleden wel of niet van toezeggingen?

De gemeente had dus al in 2007 de realisatie van Distriport toegezegd aan de projectontwikkelaars. Het college van B&W mag zo'n verklaring tekenen, maar zij moet daarover de raadsleden informeren volgens artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet. De vraag is: heeft het college dit inderdaad gemeld aan de raadsleden? Als de raadsleden wel de inhoud van de verklaring kenden, hebben zij dus al in 2007 hun goedkeuring aan Distriport gegeven. Dan hebben zij van de inspraakprocedure die daarna volgde, een toneelstuk gemaakt. En als ze niet op hoogte waren van deze toezegging door B&W, dan zijn door het College bindende afspraken gemaakt met de projectontwikkelaars die zij niet had mogen doen. Hoe zit het nu? Vraag het uw raadslid!

Zwaar weer voor Distriport

'Het economisch tij zit bedrijvenpark Distriport tegen' kopte het NHD op 23 september. Het is inderdaad zwaar weer voor Distriport, maar dat komt niet door het huidige economisch tij. Al vanaf het begin zijn de marktvoorspellingen voor Distriport onjuist geweest. In 2005 voorspelde het Jan-Baas-rapport voor West-Friesland tot 2014 een vraag van 205 ha en tot 2030 nog eens 285 ha. In die berekeningen lieten de auteurs echter cruciale cijfers weg. De gegevens waar STEC Groep zich in 2007 op baseerde, lieten voor geheel West-Friesland tot 2020 een marktvraag van 11 ha zien en een gepland aanbod van 207 ha. Na 2020 neemt de vraag zelfs met 5 ha af. Maar de bijlage van het rapport waarin deze informatie stond, werd jarenlang door de bestuurders geheim gehouden. Ecorys meldde in 2008 dat voor Distriport een vraag van 13,5 ha te verwachten was. Toch zetten de bestuurders de plannen voor 78 ha bedrijventerrein door.

Bestuurders zelf oorzaak van tegenwind

De oorzaak van Distriports tegenwind is dus niet de economie, maar de bestuurders die zich al te makkelijk baseren op gemanipuleerde onderzoeken, die rapporten onder de pet houden en onafhankelijke onderzoeksgegevens negeren. De provinciale actie Schoon Schip zou als doel moeten hebben die bestuurscultuur te onderzoeken. Maar dan moet het onderzoek niet verbreed worden naar alle (ex-)gedeputeerden zoals GS voorstelt. Het onderzoek moet juist verdiept worden, zodat ook de acties van het Ontwikkelingsbedrijf en van gemeentelijke bestuurders en ambtenaren onderzocht kunnen worden. Alleen dan maakt de provincie werk van haar controlerende taak.

Zitting bij Raad van State op 19 december

Gelukkig kijkt er nog een rechter naar het bestemmingsplan Distriport. De zitting hiervoor is door de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State gepland op maandag 19 december om 10.00 uur aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. De zitting is openbaar, iedereen is welkom om erbij aanwezig te zijn. 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook