donderdag, 07 maart 2019
Op 4 maart stemde Provinciale Staten over twee verschillende moties met zonneparken als onderwerp. De motie om de Distriport-gronden te behouden voor landbouw en natuur werd verworpen. Een motie om PS meer grip te geven op de aanleg van zonneparken namen zij wel aan.

Distriport-gronden niet toegevoegd aan NNN
De motie ‘Landschapsparel blijft landschapsparel’ werd ingediend door de SP en de Ouderenpartij. Het doel was de Distriport-gronden te behouden voor landbouw en natuur door het gebied onderdeel te maken van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Deze motie kreeg steun van de SP, de Ouderenpartij en de PVV, maar dat was niet voldoende. De motie haalde het niet. Enkele partijen gaven via een stemverklaring een korte toelichting. De PvdA wil van het zonnepark aan de Jaagweg een pilotproject maken, maar gaf niet aan wat ze daarmee bedoelt. Het CDA is niet voor zonnepanelen op landbouwgrond, maar wil het proces rond de zonne-akker aan de Jaagweg niet verstoren. Onduidelijk is wat dat betekent. De Partij voor de Dieren en Groen Links gaven aan dat ze voor duurzame energie zijn en dat zij bovendien – als er toch 110 ha toegevoegd wordt aan het NNN – liever een ander gebied zouden willen dan de Distriport-gronden.

Sommige zonneparkenplannen eerst via PS
Er werd nog een motie ingediend: ‘Maatwerk in ruimtelijk beleid voor zonne-energie in landelijk gebied, ingediend door D66, VVD, CDA, PvdA, en CU. Deze had als doel dat plannen voor zonneparken in zogeheten stimuleringsgebieden eerst aan PS moeten worden voorgelegd voordat er een beslissing over genomen wordt. Deze motie ‘Maatwerk’ werd wel aangenomen. De SP stemde tegen de motie, want zij wil eerst zonnepanelen op daken leggen en ze wil dat alle plannen voor zonneakkers via PS gaan, niet alleen die in stimuleringsgebieden. Ook de 50+Partij was tegen omdat zij vindt dat dit nieuwe beleid rond zonneparken te snel wordt doorgedrukt voor de verkiezingen, bovendien wil 50+ eerst zonnepanelen op daken. De VVD stemde juist voor omdat zij meer grip wil op zonneparken om ze soms tegen te kunnen houden.
Geen invloed PS op mega-zonneakker aan Jaagweg
Voor de zonneakker aan de Jaagweg maakt dit allemaal niet uit. Dat is geen stimuleringsgebied. Daarom gaan Provinciale Staten er niet meer naar kijken. De gemeenteraad van Koggenland mag er nog wel over stemmen, maar pas helemaal aan het einde van het besluitvormingsproces. Dan zijn alle overleggen afgerond en is er al een ontwikkelingspartij gekozen die het zonnepark gaat aanleggen. Dan kàn de raad van Koggenland geen ‘nee’ meer zeggen.

Corruptie toch beloond?
Zou het werkelijk zo zijn dat de corruptie rond Distriport beloond wordt? Dat het smeergeld, de omkoping en de claims vergeten zijn? Dat gedeputeerde Bond beweert dat de bestemming ‘bedrijventerrein’ niet ingevuld gaat worden, maar dat tegelijkertijd die juridische bestemming wordt misbruikt om - midden in het landelijk gebied – 110 ha uitstekende landbouwgrond vol te leggen met 66 ha zonnepanelen? Dat de provincie de keuze van de Tweede Kamer om landbouw en natuur zoveel mogelijk te ontzien, negeert? Dat de achterdeur naar alsnog een echt bedrijventerrein nadat de zonnepanelen zijn afgeschreven, toch wagenwijd open blijft? En dat allemaal omdat de bedrijven die Hooijmaijers via een stroman betaald hebben de gemeente nog steeds in de tang hebben?

Laten we hopen dat de nieuwe provinciebestuurders die we op 20 maart met elkaar kiezen zich aan hun beloftes houden. Dat zij mega-zonneakkers op uitstekende landbouwgrond daadwerkelijk tegenhouden als zij hun kiezers dat nu beloven. En dat zij niet toestaan dat corruptie beloond wordt in de besluiten die de provincie neemt.


Bijlagen:
Motie ‘Landschapsparel’ SP/Ouderenpartij
Motie ‘Maatwerk’ D66/VVD/CDA/PvdA/CU.
 
zondag, 03 maart 2019
De SP dient op 4 maart 2019 een motie in om de Distriport-gronden te behouden voor landbouw en natuur. Daardoor kan de via corruptie verkregen bestemming ‘bedrijventerrein’ nooit meer worden gerealiseerd en blijft het gebied agrarisch. Het voorgenomen besluit van GS is echter om op de Distriport-gronden aan de Jaagweg 66 ha zonnepanelen te plaatsen en daar 110 ha uitstekende landbouwgrond voor in te leveren.

Zonne-energie is een belangrijk onderwerp in de Provinciale Staten-verkiezingen. De meeste partijen hebben een duidelijk standpunt over zonne-akkers op goede landbouwgrond. Hoe zullen de statenleden gaan stemmen over de SP-motie? Houden ze hun beloftes in de verkiezingsprogramma’s? Of zijn die beloftes nogal rekbaar? Wij zullen het voor u volgen.

Deze partijen zijn volgens hun verkiezingsprogramma tegen zonne-akkers op landbouwgrond:
VVD (11 zetels):
We zijn voorstander van zonne-energie op daken en zijn terughoudend met zonne-akkers, zeker op kostbare landbouwgrond. Voorwaarden zijn in ieder geval goede landschappelijke inpassing en slim dubbel grondgebruik zoals in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden.
PvdA (7 zetels): Zonnepanelen leggen wij op daken, niet in grote zonneweides die afbreuk doen aan de kwaliteit van de gronden het landschap. Eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op bestaande bebouwing realiseren, want zonneweides doen afbreuk aan het schaarse groen.
SP (6 zetels): Natuurgebieden zijn voor de natuur. Het boerenland is voor ons voedsel. Daarom zorgen we ervoor dat zonnepanelen allereerst op alle Noord-Hollandse daken komen. Zuinig zijn op open en onaangetast landschap. Zonnepanelen leggen we daarom op daken, zoals van woningen en (vooral) van bedrijfspanden.
PVV (6 zetels): Afzien van grootschalige zonneparken. Het prachtige Noord-Hollandse landschap moet zoveel mogelijk behouden blijven.
CDA (5 zetels): We zijn groot voorstander van zonne-energie, maar dit mag niet ten koste gaan van kostbare landbouwgronden. Voor West-Friesland: Zonneweides zijn een bedreiging voor de regio. CDA wil daarom dat eerst de daken worden vol gelegd met zonnepanelen.
Christenunie (1 zetel): Voedselproductie krijgt voorrang boven energieopwekking; om concurrentie tussen beide te voorkomen, ontwikkelt de provincie beleid waardoor zonnepanelen op gebouwen, industrie en “wachtgebieden” of “pauzelandschappen” voorrang hebben op landbouwgrond.

Deze partijen zijn voor zonne-akkers op landbouwgrond:
D66 (10 zetels):
Het provinciaal beleid op het gebied van zonneweides geeft veel extra ruimte voor zon op land. D66 wil dit beleid voortzetten en – indien nodig - verruimen. Onderzocht moet worden in welke typen landschap grootschalig opwekken van zonne-energie mogelijk is.
Groen Links (4 zetels): Zonne-opstellingen kunnen zowel op daken als in het landschap worden gerealiseerd. Een goede ruimtelijke inpassing is daarbij noodzakelijk.

Bij deze partijen is het standpunt over zonne-akkers op landbouwgrond onduidelijk:
Partij voor de Dieren (3 zetels):
De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden.
Ouderenpartij (1 zetel) en 50plus / Partij voor de Ouderen (1 zetel) hebben geen standpunt.

[Na het verzenden van de nieuwsbrief ontvingen wij van dhr. Jeff Leever, Statenlid van de Ouderenpartij de volgende reactie : "Juist wij als enige onafhankelijke politieke partij in NH, pleiten voor geen zon op goede akkers en landbouw gebieden. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Maar zijn wel voor zon op alle lege daken."]

Tweede Kamer wil natuur en landbouw ontzien
De regering is in opdracht van alle partijen in de Tweede Kamer (op de PVV na) bezig een ‘zonneladder’ op te stellen. De Tweede Kamer vindt dat eerst onbenutte daken en terreinen voor zonne-energie moeten worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk moet worden ontzien (motie Dik-Faber, september 2018).

Besluit van Provinciale Staten genegeerd door CvdK?
Hier kunt u de reactie van Berkhout is Boos lezen op de afwijzing in het NHD door de CvdK van ons verzoek om een onderzoek naar de besluitvorming rond Distriport. De nieuwe CvdK lijkt nog niet op de hoogte van eerder genomen provinciale besluiten.

Bijlagen:
Motie SP ‘Landschapsparel blijft landschapsparel’ d.d. 4 maart 2019
Motie Dik-Faber
Brief Berkhout is Boos aan PS d.d. 3 maart 2019
 
zaterdag, 23 februari 2019

Berkhout is Boos heeft op 23 februari een open brief gezonden aan de Commissaris van de Koning van Noord-Holland. Daarin vragen wij het provinciebestuur een onderzoek te starten naar de besluitvorming rond de ‘oude’ zaak Distriport – waarin corruptie is bewezen - en de voorgenomen plannen voor een 66 ha grote zonne-akker op het Distriportterrein in Berkhout.

De besluitvorming over deze projecten lijkt op elkaar. Het proces verloopt verre van transparant, besluiten van de gemeenteraad lijken niet bij de provincie bekend te zijn en andersom. Provinciale en gemeentelijke bestuurders wijzen naar elkaar. En bij de keuze voor deze mega-zonneakker zijn alle beleidskaders genegeerd: de gemeente heeft geen enkel zon-op-daken-beleid ontwikkeld en deze zonneakker aan de Jaagweg is alleen mogelijk als gebruik – of misbruik - wordt gemaakt van de via corruptie verkregen bestemming ‘bedrijventerrein’.

Dat baart ons grote zorgen, zeker omdat de besluitvorming in het verleden over Distriport nooit goed is onderzocht. Afspraken en contracten uit die periode gelden echter nog steeds. De Distriport-ontwikkelaars hebben de gemeente nog steeds in de tang. Verantwoording over miljoenentoezeggingen werd nooit afgelegd. In Koggenland vonden ambtelijk, bestuurlijk en politiek vreemde processen plaats, die nauwelijks zijn onderzocht. Wat wel boven tafel kwam werd direct weer onder de mat geveegd. Het lijkt erop dat het dualisme en de nadruk op horizontale verantwoording dit in de hand werken.

De open brief welke wij hebben verzonden kunt u hier downloaden.
Via hyperlinks in de brief zijn de onderliggende documenten te raadplegen.

 
donderdag, 07 februari 2019

Uit het antwoord op vragen aan het provinciebestuur blijkt dat er verschillende keren overleg is geweest met burgemeester en wethouders van Koggenland over de plannen voor een zonneweide aan de Jaagweg. Volgens de provincie vonden B&W (CDA en VVD) het een goed idee om 110 ha goede landbouwgrond niet meer door de boeren te laten gebruiken, maar er 66 ha zonnepanelen op te zetten.

Gemeenteraad wil feiten op een rij
Dat is heel raar omdat de gemeenteraad in juli 2018 duidelijk gezegd heeft dat ze eerst de feiten over zonne-energie op een rij wilden en daarna pas een keuze wilden maken. Vorige week heeft de raad de planning voor die onderzoeken aangenomen.

B&W allang akkoord
En intussen zaten de bestuurders in hun achterkamertjes allang alle plannen rond te breien. De provincie ging ervan uit dat de gemeente Koggenland volledig akkoord was met de gang van zaken. De provincie ging dus aan de slag en maakte allerlei kosten omdat zij dacht dat heel Koggenland dit wilde.

Achter de rug van de raad om
Kortom, de gemeenteraad staat voor schut. Naar hen wordt niet geluisterd. De feiten die zij op een rij willen, zijn kennelijk niet van belang. B&W is achter de rug van de gemeenteraad om gewoon doorgegaan met de plannen voor de mega-zonneakker. De gemeenteraad krijgt misschien wel ‘het laatste woord’. Maar B&W hebben er achter de schermen voor gezorgd dat alle keuzes al gemaakt zijn. Dan moet de raad aan het einde wel akkoord gaan, ‘nee’ zeggen is dan geen optie meer. Bij Distriport ging dat op precies dezelfde manier: de bestuurders hadden de afspraken allang gemaakt. 

Gemeenteraad, als je nog geloofwaardig wilt zijn, kun je niet anders dan de bestuurders in het openbaar ter verantwoording roepen. Zij hebben jullie niet geïnformeerd over hun toezeggingen aan de provincie en handelden daarmee in strijd met de wet. Een motie van wantrouwen lijkt de enige optie.

Bijbehorende documenten:

 
vrijdag, 01 februari 2019

De gemeente Koggenland en de provincie houden zich niet aan door henzelf gemaakte afspraken. De provincie beweert dat het besluit om een zonneakker bij de Jaagweg aan te leggen al genomen is, maar haar eigen beleid schrijft voor dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn en transparante besluitvorming. De gemeenteraad in Koggenland wil eerst deugdelijk zonneparkenbeleid en is bezig met onderzoek naar integraal duurzaamheidsbeleid. En intussen werkt het bestuur van Koggenland samen met de provincie aan de realisatie van een mega-zonneakker op Distriport. De inwoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 5 februari 2019. Dit roept heel veel vragen op.

Gemeente Koggenland houdt zich niet aan eigen raadsbesluiten
 • Waarom overlegt de gemeente met de provincie over de voorwaarden voor een zonnepark en keurde de wethouder de tekst hierover op de provinciale website goed, terwijl de gemeenteraad in juli 2018 het gemeentelijke concept-zonneparkenbeleid naar de prullenbak verwees?
 • Hoe komt het dat de gemeenteraad bezig is met het ontwikkelen van gedegen duurzaamheidsbeleid, terwijl volgens de provincie het besluit over de zonne-akker al is genomen?
 • Waarom beweert de wethouder dat ze wacht op een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging? De provincie heeft al meermalen om zo’n wijziging gevraagd aan Koggenland, maar de gemeente heeft daar steeds niets mee gedaan. Onlangs meldde de provincie meldde juist dat ze géén bestemmingswijziging gaat aanvragen. Bovendien is een bestemmingswijziging niet per se niet nodig om een zonneakker aan te leggen.
 • Is de wethouder echt van plan eerst de bestemming te wijzigen en daarna de zonneakkerdiscussie te voeren? Of heeft zij de raad met een kluit in het riet gestuurd omdat zij over andere ontwikkelingen niets hoeft te melden en een bestemmingswijziging er toch niet komt omdat Koggenland dat niet wil?
 • Wat gaat de gemeenteraad doen nadat zij bekomen is van de eerste verbazing? Kan de raad vertrouwen hebben in een wethouder die raadsbesluiten zo negeert?
Provincie houdt zich niet aan eigen zonne-energiebeleid
 • Waarom duwt de provincie een zonneakker door terwijl er geen aangetoond maatschappelijk draagvlak is in Koggenland en dat wel een voorwaarde is volgens het provinciale beleid (p.11)? De gemeenteraad heeft het zonneparkenbeleid vernietigd, is bezig nieuw duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en Berkhout is Boos! stelt: eerst de bestemming ‘bedrijventerrein’ eraf, daarna pas de zonnepark-discussie starten.
 • Hoe kan het dat de provincie in de uitnodiging beweert: ‘het besluit om een zonneweide te laten realiseren staat vast’, terwijl er alleen een voorgenomen besluit van GS is?
 • Waarom vindt geen betrouwbare besluitvorming over de zonneweide plaats, terwijl dat als voorwaarde in het provinciale beleid staat (p.11)?
 • Waarom praat de provincie met Berkhout is Boos! over voorwaarden zoals een bestemmingswijziging, maar neemt zij toch al een besluit en zegt ze later nog wel eens willen te praten over die voorwaarden?
 • Wanneer start de provincie met het door CdK Remkes na ‘Schoon Schip’ toegezegde onderzoek naar de Distriport-besluitvorming uit het verleden? Dit onderzoek zou plaatsvinden als een Schoon-Schip-onderwerp opnieuw op tafel komt. De Distriportkwestie komt nu opnieuw op tafel. Het onderzoek zou dus direct kunnen starten, maar de nieuwe CdK moet zich uiteraard nog inwerken. Is het toeval dat deze discussie vlak na het vertrek van Remkes plaatsvindt?
Landelijke en provinciale politiek wil eerst zon op daken
 • Waarom maken de provincie en de gemeente plannen voor een zonnepark van 66 ha op hoogwaardige landbouwgrond terwijl alle partijen in de Tweede Kamer (op de PVV na) de minister opdracht hebben gegeven een ‘zonneladder’ op te stellen? De Tweede Kamer vindt dat eerst onbenutte daken en terreinen voor zonne-energie moeten worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk moet worden ontzien (motie Dik-Faber, september 2018).
 • Waarom maakt de provincie deze zonneakkerplannen terwijl in de verkiezingsprogramma’s 2019 van de provinciale VVD, CDA en PvdA staat: eerst zon op daken, daarna pas op landbouwgrond? En is het toeval dat dit alles enige tijd voor de provinciale verkiezingen plaatsvindt?
Inwoners op verkeerde been gezet
 • Hoe denkt de provincie eerlijke informatie te krijgen over draagvlak bij inwoners als de uitnodiging vermeldt dat het besluit al vastligt? De voorstanders van een zonneakker komen hun feest vieren, de tegenstanders denken ‘laat maar, het is al in kannen en kruiken’.
 • Is het toch de bedoeling van de gemeente en/of de provincie om via de aanleg van een zonne-akker de achterdeur naar een vervuilend bedrijventerrein open te houden?

Kortom, wij krijgen weer Distriport-visioenen: de besluiten zijn al genomen, de bestuurders wijzen naar elkaar, de raad krijgt geen informatie en de inwoners worden op het verkeerde been gezet. Twee bestuurders die persoonlijk nauw bij Distriport betrokken waren, negeren beiden het beleid van hun eigen organisatie en duwen besluiten door. Waar kennen we dat van?

Ook nu zijn de gemeenteraad en Provinciale Staten uiteindelijk verantwoordelijk. Wanneer grijpen zij in? Of heeft echt helemaal niemand iets geleerd van de Distriport-corruptie?

 


Pagina 1 van 19
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook