maandag, 16 januari 2017
Toelichting en stukken bij speech voor Commissie EE&B - 16 januari 2017

Hier vindt u de speech

Verklaring wethouder Wijnker
Op 19 juni 2007 ondertekende wethouder Wijnker namens de gemeente Koggenland een verklaring waarin Koggenland verstrekkende toezeggingen deed aan de ontwikkelaars omtrent medewerking aan de realisatie van Distriport.
Hier vindt u deze verklaring.

Onjuist informeren rechtbank over bestaan van verklaring
De gemeente Koggenland heeft jarenlang het bestaan van deze verklaring ontkend. Ambtenaren Mels en Neefjes verklaarden dit aan de rechtbank Alkmaar en de Raad van State.
De provincie meldde via een memo van Hooijmaijers dat op 22 juni 2007 een intentieovereenkomst was gesloten, die ook door KGL bevestigd was. Dit legden wij voor aan de RvS waarbij  namens Koggenland ambtenaar M.J.M. Neefjes aanwezig was die ter zitting een verklaring aflegde. De uitspraak (uitspraak 200802426/1 d.d. 7 januari 2009, punt 2.6.1. derde alinea) luidde als volgt:
“Ten aanzien van de intentieovereenkomst van 22 juni 2007 en de afspraken over de aankoop van grond in de periode mei-juni 2007 heeft het college gesteld dat het bij geen van beide aangelegenheden partij is geweest en dat het dan ook geen documenten hierover bezit. Voorts heeft het college ter zitting bevestigd dat het niet over meer documenten beschikt die betrekking hebben op het bedrijventerrein Jaagweg dan het aan de voorzieningenrechter en Afdeling heeft overgelegd. Deze mededelingen komen de Afdeling. gelet op de inhoud van het beschikbare dossier, niet ongeloofwaardig voor. Het is daarom aan de stichting om aannemelijk te maken dat het college bepaalde documenten niet heeft overgelegd. Zij is hier niet in geslaagd.”

Later ontvingen wij via de provincie het Afsprakenkader met als bijlage de verklaring van wethouder Wijnker waarin hij namens KGL vergaande toezeggingen doet omtrent medewerking tot aan de realisatie van Distriport.

In een brief aan de rechtbank Alkmaar (brief d.d. 4 januari 2008 door H. Mels) in reactie op een van onze wob-verzoeken stelt KGL bij monde van ambtenaar H. Mels:

“Tevens verwijst Berkhout is Boos naar een Memo van gedeputeerde Hooijmaijers aan de voorzitter van de Statencommissie ROG d.d. 16 juli 2007 waarin melding wordt gemaakt van het feit dat op 22 juni een intentieovereenkomst is getekend met de gemeente Koggenland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de twee private ontwikkelaars. Deze formulering is echter onzorgvuldig en onjuist. De ondertekening van de intentieovereenkomst is uitsluitend een aangelegenheid geweest tussen provincie, Ontwikkelingsbedrijf en private partijen. De gemeente Koggenland heeft de intentieovereenkomst niet ondertekend. Dit is ook uitgesloten, gelet op het raadsbesluit van 11 juni 2007 om niet financieel te participeren in het project Jaagweg maar de gemeentelijke rol slechts te beperken tot die van "overheid ". De stukken met betrekking tot het raadsbesluit zijn reeds in het bezit van Berkhout is Boos. De stukken met betrekking tot de intentieovereenkomst bevinden zich bij de provincie.”

De verklaring van wethouder Wijnker was als bijlage 1 gevoegd bij het Afsprakenkader waar gedeputeerde Hooijmaijers op doelde in zijn memo. De wethouder was op 22 juni aanwezig bij de ondertekening van dit Afsprakenkader en de bijlage was een cruciaal onderdeel van de intentieovereenkomst. Koggenland ontkende echter aan de rechtbank dat dit document bestond.

Toezegging PS vergoeding staatssteun aan ontwikkelaars via Koggenland

De side letter van Hooijmaijers regelde dat alle financiële voordelen die de provincie op de Distriportgronden maakt, geheel worden doorgesluisd naar de projectontwikkelaars. Als de gronden worden verkocht aan de ontwikkelaars, komen de fiscale voordelen op gang. Dat kan door de EU worden aangemerkt als illegale staatssteun. De EU kan de ontwikkelaars verplichten tot terugbetaling aan de provincie  en een boete opleggen.

PS hebben via een geheime Borgovereenkomst op 19 juni 2008 (u vindt de Borgovereenkomst hier) besloten dat een mogelijke terugbetaling en boete afgetrokken mochten worden van de bijdrage van 6,5 mln aan de N23 door de ontwikkelaars vanuit de opbrengst van Distriport (art. 1.1)

“Indien te zijner tijd mocht blijken dat GEM - in aanvulling op haar prestaties als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid - rechtens gehouden is een vergoeding aan de Provincie te verstrekken in verband met de door de Provincie te verstrekken borgstelling, dan zal die vergoeding in mindering worden gebracht op het bedrag ad € 6.500.000,-- als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid.”
(GEM = Distriport CV)

Kortom: een vergoeding die door de ontwikkelaars aan de provincie betaald moet worden, mogen zij aftrekken van de 6,5 mln. Zo’n verplichte vergoeding kan zijn: een boete wegens ongeoorloofde staatssteun (zie Halifax-arrest).

De eerste volzin van artikel 1.1 luidt:
“Mede ter uitvoering van het Afsprakenkader en voorts als tegenprestatie voor de bereidheid van GEM om geheel onverplicht voor haar rekening en risico een groene buffer met een oppervlak ad circa 50 ha in het Projectgebied aan te leggen, om eveneens geheel onver•, plicht onder bepaalde voorwaarden een bedrag ad € 6.500.000,-- (zes miljoen vijfhonderdduizend euro) aan de Provincie te voldoen als bijdrage in de kosten, verbonden aan het aansluiten van het bedrijventerrein Jaagweg op de A7, en bovendien om eveneens geheel onverplicht - in het kader van de realisering van het Project - 15% ruimtewinst te realiseren en 10% duurzame energie toe te passen, is de Provincie bereid - gelijktijdig met het aangaan van de betreffende Financieringsovereenkomst door GEM met de Financiële instelling - tot maximaal 80% van de door de Financiële instelling te verstrekken financiering een borgstelling te verstrekken aan een Financiële instelling voor al hetgeen de Financiële in• stelling van GEM te vorderen heeft uit hoofde van de door die Financiële instelling aan GEM te verstrekken financiering ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling en realisering van het Project, tenzij op het moment waarop GEM bedoelde financiering wenst aan te gaan, uit de alsdan voor handen zijnde stukken aantoonbaar blijkt dat de Grondexploitatie niet tenminste een positief resultaat heeft bij de voltooiing van de Locatie-ontwikkeling.”

Voor deze 6,5 mln stonden niet de ontwikkelaars garant, maar de gemeente Koggenland, zo blijkt uit bijlage 3 van de Realisatieovereenkomst N23 (u vindt de Realisatieovereenkomst hier). Wethouder Wijnker had getekend voor 8,5 mln, waarvan 6,5 mln vanuit Distriport. In de jaarrekening staat echter maar de (bijna) 2 mln vermeld. De verplichting van 8,5 mln komt er niet in voor.

De provincie - bij mail van gedeputeerde Post - stelde op 16 december 2010 nog dat KGL aan de lat stond voor de volledige 8,5 mln (u vindt de mail hier). Toen dat bedrag niet in de jaarrekening van 2010 bleek te staan, nam de provincie geen actie.

Op Statenvragen van de PVV (2011/37 d.d. 29 april 2011) antwoordde GS dat de provincie de verplichting van KGL had overgenomen (u vindt de Statenvragen hier). Maar hoe dat verwerkt is in de jaarrekening van de provincie en de begroting van de N23, is onduidelijk (u vindt de jaarrekening - of programmarekening 2010 - hier).

Dit stelsel van contracten hangt nog steeds boven Distriport en de N23.

Brief van Koggenland aan PS over voortvarende aanpak Distriport
Op 4 februari 2015 verzond de gemeente Koggenland een brief aan PS, waarin zij aandrong op het voortvarend aanpakken van Distriport (u vindt de brief hier). Dat is in contrast met het onderzoek dat in opdracht van onder andere Koggenland in juli 2014 werd verricht en waarin op p. 8 als advies wordt gegeven (u vindt het rapport hier):

“2. Distriport niet ontwikkelen. Logistieke bedrijven faciliteren op bestaande terreinen binnen of buiten de regio.”

20070620 Afsprakenkader bijlage 1 verklaring Koggenland.pdf
20080109 rechtbank 07-3219 en 3220 tussenbeslissing en stukken.pdf
20080619 Borgovereenkomst Distriport.pdf
20090107 Uitspraak RvS.pdf
20100826 RealisatieovereenkomstN23.pdf
20101216 Mail gedeputeerde Post.pdf
20110429 vragen-antwoorden 37 PVV fiancien N23.pdf
20110503 Koggenland Programmarekening 2010.pdf
20140701 Onderzoek Westfriese bedrijventerreinen.pdf
20150205 Kl U15.001570 aan GS distriport ontwikkelen.pdf
 
zondag, 15 januari 2017

De meest actuele berichtgeving uit het Noord-Hollands Dagblad over de recente gebeurtenissen over Distriport.
De titels linken naar het betreffende artikel op de website van het NHD

West-Friezen vinden zonnepanelen op plek Distriport prima idee

BERKHOUT - Zonnepanelen in de nu nog open landerijen tussen Berkhout en de Jaagweg nabij de A7. Veel West-Friezen vinden dit een prima idee nu het hier geplande bedrijventerrein Distriport niet doorgaat. Dit blijkt uit de 220 reacties die vanuit de regio bij het Noordhollands Dagblad binnenkwamen op de stelling hierover. Maar liefst tachtig procent van deze mensen juicht zonnepanelen op deze plek toe.
Door Cees Beemster - 13-1-2017, 18:59 (Update 13-1-2017, 18:59)

’Koggenland blijft buiten schot’

DE GOORN - De gemeente Koggenland kan niets anders doen dan kennis nemen van het voorstel om Distriport te schrappen als bedrijventerrein. En de gemeente zelf loopt geen financieel risico, beklemtoont wethouder financiën Carolien van de Pol.
Door Martin Menger - 21-12-2016, 20:45 (Update 21-12-2016, 20:45)

Berkhout is zelfs blij

BERKHOUT - Opluchting en tegelijk argwaan bij de actievoerders van de groep Berkhout is Boos. Verdwijnt het terrein echt? ,,We vechten al meer dan twaalf jaar tegen deze zaak.”, zegt kunstenares Annet Wood namens de groep.
Door Martin Menger - 21-12-2016, 20:40 (Update 21-12-2016, 20:40)

Sluiers over schadeclaim Distriport

HAARLEM - De politiek in de Provinciale Staten is het er over eens: het is het beste om nu alvast de bestemming ’bedrijventerrein’ van het geplande Distriport bij Berkhout te schrappen. Maar zelfs dan nog is er een kans dat dit hoofdpijndossier nog een stevig prijskaartje krijgt.
Door Martin Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. - 17-1-2017, 7:55 (Update 17-1-2017, 7:55)

 
woensdag, 21 december 2016


Op zaterdag 22 mei 2004 verscheen Berkhout is Boos voor het eerst in het nieuws na de bekendmaking dat de gemeente een regionaal bedrijfsterrein van honderd hectare tussen de Jaagweg en het dorp Berkhout wilde toestaan om de Leekerlanden open te houden.

Vandaag op 21 december 2016 is dan eindelijk het doek voor "Jaagweg / Distriport" gevallen. Na ruim 12,5 jaar lijkt ons doel bereikt en hangt de even vlag uit ! Maar het laatste woord over Distriport is nog niet gesproken !

Op de website van het NHD is het onderstaande artikel te lezen : 

Provincie schrapt bedrijventerrein Distriport


Het bedrijventerrein Distriport verdwijnt van de landkaart. De provincie Noord-Holland heeft besloten dat het niet langer noodzaak is dit plan aan te houden.

Volgens gedeputeerde Jaap Bond (CDA) is deze stap onderdeel van een grote actie, waarbij de provincie samen met de gemeenten in het noorden van de provincie een ‘overdaad’ aan geplande bedrijventerreinen schrapt.

Distriport in de gemeente Koggenland – een gepland terrein waar bedrijven in de sector distributie moesten komen - is een opvallend dossier, omdat het mede de oorzaak is geweest van de val van oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Want duidelijk is dat er volgesn de rechter met smeergeld is gewerkt om de deal rondom de aankoop van de agrarische grond wat soepeler te laten lopen. Daarnaast kregen de provincie en de projectontwikkelaars ruzie toen de markt voor bedrijvengrond stil viel.

,,We moeten gewoon ons verlies pakken”, reageert gedeputeerde Bond. In het geval van Distriport betekent dat een verliespost van 28,5 miljoen euro. De hectares gras bij Berkhout zijn dat bedrag nooit waard. De provincie wil dat geld terugzien van ontwikkelaars Zeeman en Ooms. ,,We hebben tien jaar lang van alles geprobeerd”, aldus Bond. ,,Nu zetten we er een streep onder.”

Ook wij zouden graag een dikke streep hieronder zetten, maar weten dat het laatste woord nog niet is gesproken, we blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Berkhout is Boos

 
maandag, 31 maart 2014

Het plan voor Distriport in Berkhout is echt een rommeldossier geworden. Er speelde corruptie, terwijl de twijfels over het nut van het bedrijventerrein alleen maar groter worden. Hou het gebied dus nog maar heel lang groen." Dat zegt statenlid Marnix Bruggeman in reactie op de antwoorden van gedeputeerde staten op schriftelijke vragen van de SP.

De noodzaak van het bedrijventerrein wordt al jaren betwist door de actiegroep Berkhout is Boos! Gedeputeerde staten erkennen nu in hun antwoord op de SP-vragen dat ook zij niet weten wat de marktvraag is naar bedrijfsterrein op Distriport. Bruggeman: "De juichende toon uit de tijd van Hooijmaijers is volstrekt verdwenen. Dat is winst. Maar dat de provincie nog geen afstand neemt van de projectontwikkelaars is een minpunt.

In het strafvonnis over ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers worden de beide project-ontwikkelaars van Distriport in verband gebracht met omkoping en corruptie. In het provinciale rapport van de Commissie Schoon Schip over Hooijmaijers uit 2012 stond nog dat er geen serieuze aanwijzingen waren voor corruptie bij Distriport. Uit het strafvonnis bleek echter zonneklaar dat er wel met geld geschoven was. De SP vroeg daarom of de conclusie van Schoon Schip nu niet bijgesteld moet worden. Gedeputeerde Staten blijken daaraan geen behoefte te hebben. Zij willen afwachten of het Openbaar Ministerie ook tegen de projectontwikkelaars strafvervolging gaat instellen. Dit wordt overigens binnenkort bekend. De provincie blijkt ondertussen wel nieuw onderzoek te doen naar nut en noodzaak van Distriport. Het onderzoek is bedoeld om vraag en aanbod naar industrieterrein "beter in evenwicht te brengen". De grond waarop Distriport zou moeten komen is na allerlei juridische procedures nu eigendom van de provincie. Gedeputeerde Staten erkennen tegenover de SP dat al dit getouwtrek niet de schoonheidsprijs verdient. Aan de andere kant blijkt het de provincie geen windeieren te leggen. De provincie verpacht de grond nu als weiland. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat dit meer geld oplevert dan het de provincie aan grondrente kost. Bruggeman: "Er is voor de provincie dus ook geen financiële noodzaak meer om het bedrijventerrein aan te laten leggen."

Bron : SP Noord-Holland 31-03-2014

Bijlage : Vragen van de heren Bruggeman en Wellink aan de leden van Provinciale Staten Noord-Holland

 
woensdag, 25 december 2013

Oud-gedeputeerde Hooijmaijers is veroordeeld tot drie jaar cel vanwege ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Hooijmaijers was een schakel in het project Distriport. Welke gevolgen heeft deze rechtbankuitspraak voor de gemeente Koggenland? 

€ 59.500 provisie voor financiering Distriport
Op 3 december 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in de strafzaak tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Volgens de rechtbank zijn diverse gevallen van valsheid in geschrifte en witwassen en vier gevallen van ambtelijke corruptie wettig en overtuigend bewezen. Ook bij het project Distriport is sprake van ambtelijke corruptie. De Peyler Ontwikkeling (Ooms Avenhorn), één van de ontwikkelaars van Distriport, heeft op 15 juli 2007 via twee tussenpersonen € 59.500 betaald aan Hooijmaijers, met als toelichting ‘provisie voor het regelen van de financiering van de gronden Jaagweg 1 in Koggenland’. Volgens de rechtbank is het vertrouwen van de burgers in een integere overheid door het handelen van Hooijmaijers geschaad. 

Nauwe banden
Wat betekent deze uitspraak voor de gemeente? Koggenland werkte nauw samen met de provincie en de ontwikkelaars Zeeman en De Peyler bij de voorbereidingen voor het bestemmingsplan Distriport. De wethouder heeft al in 2007 medewerking toegezegd aan de realisering van het plan en aan mogelijke onteigening van de gronden. Hij informeerde de raad daar niet over. In 2007 hielden B&W de onderbouwing van het Stec-rapport geheim, hoewel daaruit bleek dat nut en noodzaak van Distriport veel geringer waren dan eerder werd gepresenteerd. Toen de gemeenteraad in 2010 definitief over het bestemmingsplan moest beslissen, waarschuwde de wethouder voor mogelijke claims van de ontwikkelaars. Er is jarenlang vrijwel wekelijks door provincie, gemeente en ontwikkelaars vergaderd ten kantore van De Peyler. De advocaat van de gemeente was dezelfde als die van de ontwikkelaars, wat leidt tot afhankelijkheid. De ontwikkelaars meldden namens de gemeenteraad in 2011 - middenin in de economische crisis - voor de rechtbank dat er al voor 35 ha concrete belangstelling was voor Distriport. Kortom: de banden tussen gemeente en ontwikkelaars waren nauw.

Glashelder antwoord
Deze nauwe banden hoeven niet noodzakelijkerwijs een probleem te zijn. Maar gezien de aangetoonde corruptie in het project Distriport, zou het college van B&W op een aantal vragen een glashelder antwoord moeten geven. Bijvoorbeeld:

  • Weet het college absoluut zeker dat er geen enkele (schijn van) belangenverstrengeling is geweest tussen gemeentelijke bestuurders of ambtenaren en projectontwikkelaars in het project Distriport?
  • Weet het college absoluut zeker dat er geen enkele (schijn van) belangenverstrengeling is geweest tussen gemeentelijke bestuurders of ambtenaren en projectontwikkelaars bij andere gemeentelijke projecten met dezelfde ontwikkelaars?
  • Wat vindt het college van de brief van Zeeman Vastgoed d.d. 18 oktober 2012 waarin zij elke betrokkenheid van de vennoten van Distriport bij dat wat Hooijmaijers wordt verweten uitdrukkelijk ontkennen, nu uit de gerechtelijke uitspraak blijkt dat Hooijmaijers is veroordeeld voor ambtelijke corruptie gepleegd door een van deze vennoten?
  • Wat betekent de gerechtelijke uitspraak voor de bestaande afspraken tussen de gemeente Koggenland en de ontwikkelaar(s) die als omkoper genoemd wordt of worden in het strafdossier?
  • Wat betekent de gerechtelijke uitspraak voor toekomstige afspraken tussen de gemeente Koggenland en deze ontwikkelaar(s)?


Uitzoeken tot op de bodem
De rechtbankuitspraak in de zaak Hooijmaijers legt de zaak Distriport onder een vergrootglas. De provincie heeft in een recente vergadering op 16 december duidelijk aangegeven dat zij geen zaken meer doet met omkopende bedrijven die in het Hooijmaijersproces zijn genoemd. Hoe zit dat in Koggenland? De gemeente zou Distriport tot op de bodem moeten uitzoeken. Wij hebben de burgemeester uitgenodigd voor een gesprek en hopen dat hij dat met ons eens zal zijn. Alleen volledige openheid kan het vertrouwen van de burger in een integere overheid, zoals de rechtbank het noemde, herstellen. Wegkijken of ontkennen maakt de zaak alleen maar erger.

Berkhout is Boos! wenst u prettige kerstdagen en zal ook in 2014 het dossier Distriport blijven volgen.

 


Pagina 1 van 37
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook