provincie donderdag, 05 februari 2009   

Minder vraag naar bedrijventerreinen

Er dreigt een overcapaciteit aan plannen voor bedrijventerreinen in delen van Noord-Holland Noord. De oorzaak hiervan is dat nieuwe ramingen een lagere ruimtebehoefte laten zien dan tien jaar geleden. Dit is de belangrijkste conclusie uit de kwaliteitsmatch van vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Dit is voor de provincie aanleiding om in te grijpen in de bedrijventerreinenplanning in Noord-Holland Noord en in overleg met de regio een aantal zogenaamde zachte plannen te bevriezen.” “Zachte” plannen zijn voornemens voor de aanleg van bedrijventerreinen waarvan de (economische) uitvoerbaarheid, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening, moet worden betwijfeld.

Bedrijventerreinen in de regio’s
Voor de regio Noord-Kennemerland is voldoende aanbod beschikbaar om de ruimtevraag van het regionale bedrijfsleven tot 2020 op te vangen. Vraag en aanbod zijn redelijk met elkaar in evenwicht. Wel zijn de grote terreinen in deze regio vooral gericht op transport, groothandel, industrie en bouw, terwijl er vooral vraag is naar meer hoogwaardige terreinen. In de Kop van Noord-Holland overtreft het geplande aanbod de ruimtevraag tot 2020. Hier is het van groot belang dat wordt voorkomen dat tegelijkertijd te veel van hetzelfde aanbod wordt gecreëerd. Ook in deze regio zijn de terreinen vooral gericht op transport, groothandel, industrie en bouw, terwijl een groot deel van de vraag gericht is op consumentendiensten en dienstverlening, sectoren die om meer hoogwaardige terreinen vragen. In de regio West-Friesland overtreft het geplande aanbod eveneens de ruimtevraag tot 2020. Hier is het van groot belang dat voorkomen wordt dat tegelijkertijd te veel van hetzelfde aanbod wordt gecreëerd. De kwaliteit van de bedrijventerreinen is voldoende. Onderlinge afstemming van regionale en lokale terreinen is noodzakelijk.

Mooi Nederland
Nationaal is door het Ministerie van VROM het traject Mooi Nederland ingezet om onder andere verrommeling van bedrijventerreinen tegen te gaan. De provincie heeft daarbij een belangrijke rol als regisseur. Verder wordt ook verwacht dat er actuele behoefteramingen voor bedrijventerreinen worden opgesteld. Als een van de eerste provincies onderneemt Noord-Holland naar aanleiding van de afspraken met het Rijk actie om de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen goed op elkaar af te stemmen.

Achtergrond
Bij het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen moet verder worden gekeken dan de gemeentegrenzen. De regio en de provincie spelen samen een belangrijke rol bij het bereiken van een divers aanbod op de regionale bedrijventerreinenmarkten. Regionale afstemming is hierbij essentieel. Om uiteindelijk te kunnen komen tot evenwichtige regionale bedrijventerreinenprogrammeringen is inzicht nodig in de ruimtevraag en het (geplande) aanbod aan bedrijventerreinen.

Niet alleen kwantitatief is voldoende ruimte belangrijk. Voor het gezond houden van de (regionale) economie is juist het bieden van de gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen van groot belang. Een regio met een diversiteit aan kwaliteit van bedrijventerreinen zorgt voor het aantrekken van nieuwe en het behoud van bestaande bedrijvigheid. Dit is  nodig om in de toekomst voldoende ruimte te kunnen blijven bieden aan ondernemers. Bedrijven zijn actief in verschillende economische clusters en vragen om maatwerk.

De besluitvorming over deze rapportage door Provinciale Staten vindt tijdens de behandeling van de structuurvisie.

Bron : provincie Noord-Holland 05-02-2009

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook