PS maandag, 09 juli 2007   

Vragen van mevrouw J. Geldhof (D66)

Inleiding
In oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg heeft Provinciale Staten mede op initiatief van D66 een amendement vastgesteld waarin de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein worden gesteld:VRAGEN NR. 59

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 9 juli 2007

Onderwerp: Vragen van mevrouw J. Geldhof (D66)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 9 juli 2007, door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
J. Geldhof (D66) de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding
In oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg heeft Provinciale Staten mede op initiatief van D66 een amendement vastgesteld waarin de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein worden gesteld:
-    realisering van het regionale bedrijventerrein op de Jaagweg kan alleen plaatsvinden op een ecologisch verantwoorde wijze, d.w.z. 100% duurzaam ingericht met de ambitie dit een nationaal voorbeeldproject te maken
-    er moet in ieder geval ook sprake zijn van een robuuste groene buffer tussen het dorp  Berkhout en het bedrijventerrein
-    het regionale bedrijventerrein kent een absolute begrenzing, waarbuiten geen verdere grootschalige bebouwing zal worden toegestaan;
-    bebouwing van het natuurgebied de Leekerlanden zal niet aan de orde kunnen komen;
-    gelijktijdig met de aanleg van het bedrijventerrein de ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd
-    de kosten van duurzame inrichting, waaronder landschappelijke inpassing, en
-    de relevante infrastructuur ten laste komen van het Jaagwegproject
In dit ontwikkelingsbeeld is tevens vastgesteld dat Westfrisia-Noord pas na 2014 ontwikkeld zou worden. De statenfractie van D66 was in het belang van het landschap en economische concentratie van bedrijvigheid van mening dat eerst Westfrisia-Noord ontwikkeld moest alvorens na te denken over een mogelijke ontwikkeling van de Jaagweg.

Uit de media en uit contacten met de belangengroep Berkhout is Boos hebben wij vernomen dat de provincie voornemens is de gronden van het terrein Jaagweg aan te kopen, alsmede Westfrisia-Noord gelijktijdig te ontwikkelen en aanpassingen te doen aan de ecologische verbindingswaarde.

Vragen
1.    Op basis van welke argumenten wilt u afwijken van de afspraak in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord dat Westfrisia-Noord pas na 2014 ontwikkeld wordt?
2.    Bent u met D66 van mening dat een dergelijke afwijking van het Ontwikkelingsbeeld door Provinciale Staten moet worden goed gekeurd?
3.    Bent u het met D66 eens dat met de ontwikkeling van Westfrisia-Noord de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg niet meer noodzakelijk is?
4.    In hoeverre bent u van plan bij de Jaagweg af te wijken van de afspraken met Provinciale Staten over de 100% duurzame inrichting, de absolute begrenzing, de robuuste groene buffer en de ecologische verbindingszone?
5.    Waarom bent u van plan zelf de gronden aan te kopen en wanneer wilt u Provinciale Staten bij deze aankoop betrekken?
6.    Welke financiële risico’s loopt de provincie met de aankoop van de gronden en hoe worden die gedekt?
7.    Bent u met D66 van mening dat u met de aankoop van deze gronden op de stoel van de projectontwikkelaar gaat zitten, terwijl projectontwikkeling bij uitstek een taak van de markt is en als vanzelf tot stand komt als de vraag uit de markt ook daadwerkelijk daar is?

Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt:

1.    Er is geen sprake van een afwijking ten opzichte van het Ontwikkelingsbeeld. Er is wel een verzoek tot afwijking ontvangen van de gemeente Hoorn. Dit verzoek betreft het eerder ontwikkelen van 20 ha lokaal bedrijventerrein dan is aangekondigd in de concept-Regionale Bedrijventerreinen Visie van West-Friesland. Het commentaar van Gedeputeerde Staten op deze concept-visie is op 12 februari 2007 in de PS-commissie ELE behandeld. Het verzoek van Hoorn is momenteel in behandeling en u wordt de komende periode betrokken bij de reactie op dit verzoek.
2.    Ja
3.    Nee, het is noodzakelijk dat het bedrijventerrein Jaagweg wordt ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de vraag naar regionale bedrijventerreinen in de regio. Er is geen sprake van een gewijzigd inzicht ten opzichte van het GS besluit van 17 januari 2006, behandeld in de cie ELE van 6 en 13 februari 2006; dit is nog steeds van kracht. Het ontvangen verzoek met betrekking tot Westfrisia-Noord heeft betrekking op 20 ha lokaal bedrijventerrein.
4.    Het project zal conform ons besluit van 17 januari 2006 worden ontwikkeld.
5.    Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord is opgericht om te participeren in een dergelijke ontwikkeling. Om het ontwikkelingsbedrijf in positie te brengen is het noodzakelijk om een deel van de gronden aan te kopen. Daarnaast heeft de aankoop fiscale voordelen zodat de kosten van het gehele project kunnen worden beperkt. Er wordt door GS gehandeld binnen het beleid van anticiperende aankopen. Desalniettemin heeft GS de Commissie ROG geïnformeerd middels een memo van 23 juli 2007 aan de voorzitter.  
6.    De financiële risico’s van deze aankoop zijn nihil. Met de ontwikkelende partijen zijn afspraken gemaakt dat de gronden gegarandeerd worden afgenomen. Tevens is afgesproken dat alle bijkomende kosten van de aankoop worden doorberekend aan het project of aan de twee ontwikkelaars indien de gezamenlijke ontwikkeling niet doorgaat.
7.    Nee, de aankoop door de Provincie heeft geen betrekking op het daadwerkelijk ontwikkelen van het gebied. Er is derhalve geen sprake van het overnemen van een taak van de markt.

 

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook