vrijdag, 10 december 2010

Provincie loopt risico Distriportgeld

De provincie heeft wel degelijk van de gemeente Koggenland het risico overgenomen dat uit de ontwikkeling van bedrijventerrein Distriport NH minder geld komt voor de Westfrisiaweg dan de berekende 6,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de beantwoording door gedeputeerde Elisabeth Post van vragen van SP-statenlid Bert Putters.

Wethouder Jan Wijnker van Koggenland heeft zijn stelling dat de gemeente zelf maximaal 1,9 miljoen zal bijdragen aan de plaatselijke opwaardering van de Westfrisiaweg (N23) laten opnemen in het voorstel waarover de gemeenteraad maandagavond beslist. In het Regioakkoord dat Wijnker namens Koggenland heeft ondertekend is sprake van een bijdrage van bijna 8,5 miljoen euro. De gedeputeerde legt in haar brief uit dat de provincie wil dat het bedrijventerrein er snel komt. Daarom heeft de provincie de nodige gronden aangekocht met de afspraak dat de ontwikkelaars die te zijner tijd terugkopen. Dat betekent een financieel risico, schrijft Post. Maar zij verwacht dat het bestemmingsplan voor de zomer onherroepelijk wordt en Distriport ook daadwerkelijk wordt ontwikkeld en vindt dit risico daarom ’aanvaardbaar’.

Putters vindt het juist onaanvaardbaar. Hij wil hier maandag tijdens de vergadering van Provinciale Staten mondelinge vragen over stellen. Inmiddels heeft minister Schultz van Hagen van het ministerie van infrastructuur en milieu het bedrijventerrein Distriport NH aangewezen als een van de zes proefprojecten voor ‘verzakelijking’ in Nederland. Het ministerie wil hiermee meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om beleggers te laten investeren in bedrijventerreinen

Bron : NHD 10 december 2010

 
vrijdag, 26 november 2010

Blaast wethouder Regioakkoord Westfrisiaweg op?

Provincie: Koggenland moet 8,5 miljoen betalen
Koggenland heeft zich verplicht om 8,5 miljoen euro aan de Westfrisiaweg bij te dragen. Daarvan moet 6,5 miljoen worden opgebracht door bedrijventerrein Distriport en 1,9 miljoen door de gemeente zelf. Probleem is dat de bijdrage van Distriport in mindering wordt gebracht op de bijdrage van de gemeente.

Dus: als Distriport niet doorgaat of als er nauwelijks grond verkocht wordt, dan moet de gemeente het gehele bedrag van 8,5 miljoen betalen. Dat blijkt uit de brief van de provincie aan de gemeente van 29 oktober 2009, die onderdeel is van het Regioakkoord N23 Westfrisiaweg. Daarin staat: 'De aldus door Distriport NH aan de provincie betaalde financiële bijdrage wordt in mindering gebracht op de bijdrage die uw gemeente dienaangaande voor de Westfrisiaweg aan de provincie moet betalen inzake de realisatie van het totale traject binnen uw gemeente.'

Wethouder: alleen 8,5 miljoen als Distriport doorgaat
Op
3 juni 2010 antwoordde wethouder Wijnker op vragen van raadsleden: 'Bij het regioakkoord zijn afspraken gemaakt. De bijdrage van € 8.500.000 is toegezegd op voorwaarde dat Distriport gerealiseerd gaat worden'.
Dit klopt niet met de brief van de provincie en dus ook niet met het Regioakkoord, zo blijkt nu.

Wethouder in commissievergadering: Koggenland betaalt maar 1,9 miljoen
In de
commissievergadering Grondgebied op 22 november bleek dat een meerderheid van de Koggenlandse gemeenteraad de 6,5 miljoen van Distriport niet uit eigen zak wil betalen. Daarop beloofde wethouder Wijnker dat er een raadsvoorstel komt waarin staat dat Koggenland slechts 1,9 miljoen gaat bijdragen. Maar dan handelt hij in strijd met dat wat hij zelf in Regioakkoord heeft afgesproken.

Waar is de wethouder mee bezig? Zijn informatie aan de raad op 3 juni was in strijd met wat er was afgesproken met de provincie. Als de wethouder vasthoudt aan een bijdrage van 8,5 miljoen, vindt hij de raad tegenover zich. En als hij vasthoudt aan 1,9 miljoen, blaast hij het Regioakkoord op.

namens Berkhout is Boos!
Annet Wood

Nog een punt dat ons opviel in het voorstel over de Westfrisiaweg is het volgende:

Toetsingsadvies Commissie MER genegeerd
Op 1 november heeft de Commissie MER een toetsingsadvies uitgebracht over het inrichtings-milieueffectrapport voor de Westfrisiaweg. De commissie doet daarin enkele duidelijke uitspraken:

  • Ook voor de situatie in Koggenland zijn quick scans gemaakt: onderzoeken in klankbordgroepen naar verschillende inrichtingsvarianten. Deze quick scans zijn niet openbaar, maar de commissie adviseert om ze wel openbaar te maken, te betrekken bij verdere besluitvorming en te motiveren hoe is omgegaan met de informatie uit die quick scans.
  • In paragraaf 2.2.6 stelt de commissie MER grote vraagtekens bij de situatie rond verkeer en geluid in Obdam. Volgens de commissie zijn conclusies niet onderbouwd en komen de wel gegeven antwoorden 'de Commissie merkwaardig voor'.
  • In paragraaf 2.2.4 stelt de Commissie grote vraagtekens bij de verkeersveiligheid. In de wijde regio zijn er nu 175 verkeersslachtoffers en na aanleg van de Westfrisiaweg verwachten de opstellers van de plannen dat er 901 slachtoffers zullen vallen.

Wethouder Wijnker meldde in de commissievergadering dat het toetsingsadvies later wel aan de orde komt. Hij wil kennelijk eerst beslissen en pas daarna de feiten openbaar maken en nadere toelichting geven. Dat is vreemd, omdat het raadsvoorstel er juist op gericht is alle feiten helder te hebben voordat besloten wordt. Eventuele aanpassingen achteraf gaan immers extra geld kosten.

Raadslid Van Beusekom vroeg waarom dit toetsingsadvies niet aan de raadsleden was verstrekt. Hij vond dat het raadsvoorstel Westfrisiaweg niet rijp is voor besluitvorming omdat dit toetsingsadvies zoveel vragen oproept. Hij kreeg echter geen bijval van de andere commissieleden en ook de wethouder wees zijn verzoek af.

De overeenkomst met Distriport is groot: ook toen negeerde de gemeente het advies van de commissie MER. De commissie adviseerde toen om de herziene cijfers over nut en noodzaak in het streekplan mee te nemen in de besluitvorming over Distriport. College en raad negeerden dat toen en verbazen zich er nu over dat Provinciale Staten vaststellen dat nut en noodzaak voor Distriport niet aangetoond zijn. Gaan de raadsleden zich voor de Westfrisiaweg aan dezelfde steen stoten?


Bijlagen:
brief provincie aan gemeente d.d. 29 oktober 2009
verslag raadsvergadering d.d. 3 juni 2010, zie pagina 3
toetsingsadvies Commissie MER d.d. 1 november 2010

 
donderdag, 25 november 2010

Statenlid: 'Koggenland tekende voor 8,5 miljoen voor Westfrisiaweg'

SP-statenlid Bert Putters heeft gedeputeerde Elisabeth Post vragen gesteld over de verklaring van wethouder Jan Wijnker van Koggenland dat deze gemeente maximaal 1,9 miljoen euro bijdraagt aan de Westfrisiaweg (N23).

Volgens Putters heeft Wijnker namens Koggenland getekend voor het complete bedrag van bijna 8,5 miljoen euro.
De zaak kwam deze week ter sprake in een commissievergadering van de gemeente. Wijnker verklaarde daar meermalen dat van het bedrag waarvoor Koggenland heeft getekend 6,5 miljoen 'onlosmakelijk is verbonden' met het bedrijventerrein Distriport NH dat wordt ontwikkeld ten zuiden van Berkhout. Per vierkante meter grond die daadwerkelijk wordt uitgegeven wordt een bedrag geïnd dat door de ontwikkelaar rechtstreeks wordt afgedragen aan de provincie. Als er zo minder binnenkomt dan 6,5 miljoen is dat een probleem van de provincie, stelt Wijnker.
Volgens Putters blijkt uit een brief die namens gedeputeerde staten eind oktober 2009 aan Koggenland is gestuurd dat de door Distriport aan de provincie betaalde bijdrage 'in mindering word gebracht op de bijdrage die de gemeente voor de Westfrisiaweg aan de provincie moet betalen'.

Bron : NHD 25 november 2010

 
maandag, 25 oktober 2010

Zitting bestemmingplan Landelijk Gebied

Op woensdag 3 november vindt bij de Raad van State de zitting plaats over het bestemmingplan Landelijk Gebied 2008. Dan wordt  gesproken over het gebied tussen Parc Westerkogge, de Vredemakersweg, de Braken en het lint van Berkhout.

Volgens het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2008 hebben vrijwel alle agrarische gronden in Koggenland de bestemming 'Agrarisch met waarde'. Behalve de gronden ten zuiden van het Westeinde, die zijn alleen 'Agrarisch'. Dat is vreemd omdat in andere plannen, zoals het provinciale streekplan, nergens onderscheid gemaakt wordt tussen de Koggenlandse gronden.

De gemeente schrijft aan de Raad van State dat dit gebied minder waardevol is, onder andere doordat er een managecomplex is gevestigd (?), een agrarisch loonbedrijf (?) en een baggerdepot (?). Ook vindt de gemeente het gebied minder waardevol doordat er  windmolens staan en aansluitend aan dit gebied Distriport ontwikkeld wordt. Waarom komt de gemeente met deze onjuiste en vreemde argumenten?

Wij vrezen dat de gemeente met deze lagere waardeaanduiding de weg wil vrijhouden voor uitbreiding van bedrijventerrein Distriport. Wethouder Moeijes heeft dat in 2004 al aangekondigd. Onze vermoedens werden verder bevestigd toen in april van dit jaar bekend werd dat voormalig gedeputeerde Hooijmaijers verdacht wordt van het aannemen van steekpenningen door onder andere projectontwikkelaar Van Erk. Wij konden aantonen dat Van Erk daadwerkelijk gronden bezit in juist dit gebied. Op 23 april 2010 is in het tv-programma NOVA hieraan aandacht geschonken. Vervolgens heeft de provincie op 26 april 2010 bij monde van gedeputeerde Driessen gezegd dat er tot 2040 geen bedrijventerrein in dit gebied mag komen. Kortom: wij vinden dat het gemeentelijke bestemmingsplan niet klopt met de werkelijkheid en we gaan proberen de Raad van State daarvan te overtuigen.

Als u dat wilt, kunt u deze openbare zitting bijwonen:
Raad van State, tijdelijk adres: Lange Voorhout 3 te Den Haag
3 november 2010, aanvang 10.00 uur

P.S. Ook deze procedure kost geld. Als u ons wilt steunen, kunt u een donatie overmaken op bankrekening 751723606 t.n.v. Annet Wood.
Heeft u ons al financieel ondersteund? Dan onze hartelijke dank daarvoor.

 
Geschreven door BisB   
zaterdag, 11 september 2010

Bestemmingsplan Distriport: puinhoop compleet

Het bestemmingsplan Distriport ligt vanaf 2 september 2010 opnieuw voor zes weken ter inzage. De reden daarvoor: 'er is een aantal omissies geslopen in de correcte verwerking van het raadsbesluit en in de stukken die vervolgens ter inzage zijn gelegd', zo meldde het college van Koggenland. Een negen pagina's tellend document beschrijft een groot aantal wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan van 8 februari 2010.

Niet capabel
De puinhoop is nu compleet. Het college geeft toe dat zij niet capabel is om bestemmingsplannen te maken en dat zij onzorgvuldig is bij het opstellen van belangrijke juridische documenten die bindend zijn voor burgers. Negen kantjes wijzigingen, dat roept heel veel vragen op, zoals:

  • Wie heeft er zitten slapen bij het maken van het bestemmingsplan?
  • Waarom komt het college hier nu pas mee, maanden nadat de beroepschriften zijn ingediend?
  • Is dit een onderhandse manier om bezwaarpunten te repareren?
  • Zou de gemeenteraad hier niet opnieuw over moeten besluiten?

Dit is een heel vreemde zet van de gemeente. De beroepstermijn van zes weken is verstreken. Het bestemmingsplan is formeel al in werking getreden en kan alleen nog door de Raad van State vernietigd worden. En dan gaat de gemeente het in werking getreden plan aanpassen en opnieuw ter inzage leggen? Het is de vraag of dat juridisch mogelijk is, maar zeker is dat op deze manier echt niemand meer weet waar hij aan toe is. Of is dit een allerlaatste poging om een plan dat aan alle kanten krom is, een heel klein beetje recht te breien?

Nut en noodzaak niet aangetoond
Een punt dat niet rechtgebreid kan worden, is het ontbreken van de onderbouwing van nut en noodzaak voor Distriport. De provincie heeft op 21 juni 2010 besloten Distriport niet op te nemen als hard plan in de provinciale structuurvisie omdat nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Wethouder Wijnker zei daarover in de raadsvergadering van 8 juli 2010: 'Dat is een politieke uitspraak die juridisch niets voorstelt.'.

Convenant Bedrijventerreinen
Hier vergeet de wethouder iets belangrijks. In november 2009 hebben alle gemeenten en provincies met de ministeries van Binnenlandse Zaken en VROM het Convenant Bedrijventerreinen ondertekend. Daarin staat dat de SER-ladder toegepast wordt. Dat betekent onder andere dat nieuwe bedrijventerreinen alleen aangelegd mogen worden als is gebleken dat er een realistische vraag is. Een goed uitgevoerd marktonderzoek dus. Maar dat is voor Distriport nog nooit gebeurd. Op vragen aan de wethouder over de behoefte in de markt gaf hij steeds als antwoord dat hij daar geen gegevens over had.

Provincie wist het, gemeente ook...?
De provincie had dus geen keus bij de vaststelling van de structuurvisie. Er is geen onderzoek dat de realistische vraag aantoont, er zijn alleen globale ramingen. En zelfs die globale ramingen geven aan dat er nauwelijks behoefte is. Distriport voldoet daarmee niet aan de afspraken in het Convenant en kan dus niet als 'hard plan' in de structuurvisie opgenomen worden.

Maar de gemeente wist dat natuurlijk ook. Alle gemeenten hebben in november 2009 immers het Convenant ondertekend. Het college en de raad van Koggenland hadden in februari 2010 het bestemmingsplan Distriport dus helemaal niet mògen vaststellen. Dat is geen politieke zaak, maar een kwestie van je houden aan bindende afspraken. Zou de wethouder niet weten wat de consequenties van het Convenant zijn? Of weet hij dat wel, maar stelt hij de zaken anders voor? Wanneer doet de gemeenteraad wat ze moet doen en roept ze de wethouder hierover ter verantwoording?

Bijlagen :

PS Uw donaties blijven van harte welkom op giro 751723606 t.n.v. A. Wood!

Laatst aangepast op maandag, 27 juni 2011
 


Pagina 10 van 37
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook