maandag, 27 juni 2011

Provincie blijft achter met de dure erfenis van Hooijmaijers’ sideletter

Financieel Dagblad 27 juni 2011
Geschreven door: Vasco van der Boon

pagina 11

VastgoedProjectontwikkeling

Belastingbetaler draait op voor geheime borgstelling voor 151 hectare bedrijfsterrein

De van corruptie verdachte gedeputeerde TonHooijmaijers gaf geheime garanties aan projectontwikkelaars Zeeman en Ooms. De provincie Noord-Holland betaalt nu de rekening van het geplande bedrijfsterrein Distriport.

Zie het Financieele dagblad 27 juni 2011 voorpagina Provincie spekt via geheime deal vastgoedduo

Zie ook Distriport en de projectontwikkelaars

 

 
maandag, 27 juni 2011

De echte contracten van Distriport

Lees ook het artikel in Het Financieele Dagblad 'Provincie spekt via geheime deal vastgoedduo' en 'Provincie blijft achter met dure erfenis van Hooijmaijers' sideletter'.
[Bron Financieele Dagblad 27 juni 2011]

Jarenlang meldden de provincie en de gemeente Koggenland over Distriport: er zijn geen risico’s voor provincie en gemeente, de exploitatie is haalbaar, nut en noodzaak zijn aangetoond en Distriport gaat 6,5 miljoen bijdragen aan de aanleg van de Westfrisiaweg. De contracten waarin al die afspraken stonden, waren echter geheim. Inmiddels zijn diverse contracten openbaar geworden en blijken die mooie bezwerende woorden niet waar te zijn.

Side letter
In 2007 maakte de provincie afspraken met projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler/Ooms over de aanleg en exploitatie van Distriport. Die afspraken met de overheid leverden de projectontwikkelaars vele voordelen op: geen BTW-afdracht, geen overdrachtsbelasting en een lage rente. De provincie liep ook geen risico, want de gronden zouden gegarandeerd door de projectontwikkelaars teruggekocht worden [Statenvraag D66] Inmiddels is duidelijk dat er tegelijkertijd door de partijen een ‘side letter’ [side letter] getekend is waarin staat dat de provincie de winst die zij eventueel maakt op de terugverkoop van de grond, weer in het project zal steken. Een fantastische deal voor de projectontwikkelaars: ze hebben alle overheidsvoordelen, lopen geen enkel risico en alle winsten zijn voor hen. De belastingbetaler is mede-financier van de projectontwikkelaars geworden.

Nu deze contracten openbaar zijn geworden, wordt duidelijk dat ze niet deugen. Overheidsgeld dat rechtstreeks in de zakken van projectwikkelaars vloeit, heet staatssteun. Zeker bij een project waarvan de ‘business case’ (of: begroting) niet rond is. Dan is er sprake van ongeoorloofde staatssteun. Het lijkt nu duidelijk waarom de provincie van de contracten met de projectontwikkelaars af wilde. Nadat de rechtbank de provincie verplichtte de contracten openbaar te maken, zou duidelijk worden dat de provincie contracten had afgesloten die niet konden.

Nut en noodzaak
Op 20 juni 2011 maakte de provincie bekend dat zij de samenwerking met de projectontwikkelaars van Distriport verbreekt. De provincie gaat nu zelf de ontwikkeling ter hand nemen. Dit is een merkwaardig besluit. In mei 2010 hebben Provinciale Staten vastgesteld dat Distriport een ‘zacht plan’ [amendement 8-63] is en dat nut en noodzaak van het bedrijventerrein niet zijn onderbouwd [rapport STOGO] Waarom besluit het provinciebestuur nu, zonder de Statenleden te raadplegen, dat zij zelf een niet-noodzakelijk bedrijventerrein gaat ontwikkelen?

Westfrisiaweg
In een ander contract dat de provincie met de projectontwikkelaars tekende [grondverkoopovereenkomst], staan de afspraken voor de betaling van 6,5 miljoen euro voor de aansluiting van Distriport op de Westfrisiaweg (N23). Deze 6,5 miljoen wordt alleen betaald als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan: (a) de ontsluiting van Distriport op de Westfrisiaweg is klaar, (b) alle bouwkavels op Distriport zijn uitgegeven en (c) tenminste 52% van de ca. 150 ha projectgebied kan voor verkoopbare bouwkavels bestemd worden. Dus: de 6,5 miljoen wordt niet betaald als de bouwkavels nog niet zijn uitgegeven. En ook niet als minder dan 52% van Distriport voor bouwkavels bestemd kan worden.

De kans dat niet aan alle drie de voorwaarden volledig voldaan zou worden, was dus reëel. En dan moest Koggenland die 6,5 miljoen bijpassen. Wethouder Wijnker heeft immers voor een totale bijdrage van 8,5 miljoen aan de Westfrisiaweg getekend. Gedeputeerde Post is er heel duidelijk over: Koggenland heeft getekend, is dus verantwoordelijk en gaat betalen [mail gedeputeerde Post] Maar nu de provincie de contracten met de projectontwikkelaars verbroken heeft, is ook de afspraak over de 6,5 miljoen uit de exploitatie van Distriport van tafel. Dat betekent op dit moment dat de inwoners van Koggenland die 6,5 miljoen zullen moeten betalen.

namens Berkhout is Boos!
Annet Wood
 

 
donderdag, 23 juni 2011

Distriport en de projectontwikkelaars

Op 20 juni 2011 maakte de provincie bekend dat zij de samenwerking met de projectontwikkelaars van Distriport verbreekt. De provincie gaat nu zelf de ontwikkeling ter hand nemen. Dit is een merkwaardig besluit. In mei 2010 hebben Provinciale Staten vastgesteld dat Distriport een ‘zacht plan’ is en dat nut en noodzaak van het bedrijventerrein niet zijn onderbouwd. Waarom besluit het provinciebestuur nu, zonder de Statenleden te raadplegen, dat zij zelf een niet-noodzakelijk bedrijventerrein gaat ontwikkelen?

De reden voor het verbreken van de samenwerking is dat de ontwikkelaars de gronden voor Distriport niet willen terugkopen volgens de afspraken die in 2007 en 2008 gemaakt zijn. Ook dat is vreemd. Want op 9 juli 2007 hebben Gedeputeerde Staten aan de fractie van D66 verzekerd dat de provincie geen financiële risico’s liep bij het aankopen van de gronden. Met de ontwikkelaars was afgesproken dat de gronden gegarandeerd door hen zouden worden teruggekocht. Is de provincie niet in staat de ontwikkelaars aan hun afspraken te houden?

Volgens de berichten hebben de projectontwikkelaars diverse voorstellen bij de provincie neergelegd, maar gaven die allemaal nog grotere risico’s voor de provincie. Kennelijk krijgen de projectontwikkelaars de financiering niet rond. Als de banken niet willen investeren en de projectontwikkelaars zelf ook niet, blijkt het plan dus helemaal niet zo fantastisch als steeds werd voorgesteld.

De gemeenteraad van Koggenland is duidelijk: zij wil niet investeren in Distriport. Eigenlijk is dat vreemd. De raad stelde wel met volle overtuiging het bestemmingsplan vast, maar heeft kennelijk toch niet zoveel vertrouwen in de haalbaarheid het plan.

Kortom: als de projectontwikkelaars de zaak niet rond krijgen, de banken kennelijk niet willen investeren en de gemeente niet wil participeren, wordt het dan geen tijd om de stekker eruit te trekken? Distriport is gewoon niet haalbaar.

Zie ook :

 
woensdag, 22 juni 2011

De projectontwikkelaars die binnen Distriport Noord-Holland CV bezig waren met de ontwikkeling van het gelijknamige bedrijventerrein bij Berkhout vinden het ’onbegrijpelijk’ dat ze door het provinciebestuur opzij zijn geschoven. In een verklaring die ze vanmiddag uitgaven wijzen zij er op dat de provincie de bestaande contractuele relatie niet zomaar eenzijdig kan beëindigen.

Gedeputeerde Staten maakten gisteren bekend dat de provincie de regie over de ontwikkeling van Distriport overneemt omdat de betrokken ontwikkelaars te veel draalden met het overnemen van de benodigde gronden van de provincie.

De projectontwikkelaars zeggen nu dat zij de gronden volgens de geldende overeenkomsten wilden afnemen, diverse voorstellen hebben gedaan en dat de provincie het overleg eenzijdig heeft afgebroken.

Bron : NHD 22 juni 2011

 
Noord-Holland dumpt ontwikkelaars 21-06-11
Nieuws - Berichten
dinsdag, 21 juni 2011

De provincie heeft de samenwerking met de projectontwikkelaars bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Distriport bij Berkhout per direct beëindigd. Noord-Holland wil het zelf zal gaan ontwikkelen.

Het gaat om een logistiek bedrijventerrein tussen de Jaagweg en de bebouwing van Berkhout. Het gaat om meer dan 120 hectare grond. De provincie was zelf al de belangrijkste eigenaar van de gronden in het gebied (112 hectare). Volgens een overeenkomst uit 2008 zouden de projectontwikkelaars die grond overnemen. Het gaat om Zeeman Vastgoed, de Peyler Projektontwikkeling en NHN Vastgoed. De laatste valt onder het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, dat mede-eigendom is van de provincie.

Vorig jaar zou deze groep de grond volgens afspraak al overnemen. Maar het kwam er volgens een verklaring van de provincie op neer dat er telkens een ander voorstel kwam. Deze ’alternatieve financieringsvarianten’, plus het feit dat geen aanstalten werd gemaakt de grond terug te kopen brachten de provincie volgens de verklaring tot het besluit af te zien van de samenwerking met deze partijen. ,,Omdat het project anders te veel stagneert.’’

Het college van gedeputeerde staten wil nu met de gemeente Koggenland in gesprek over de verdere toekomst van Distriport. Het plan is zonder ontwikkelaars verder te gaan. GS heeft er alle vertrouwen in dat het op papier zeer milieuvriendelijke bedrijventerrein voor grotere ondernemingen in de transportsector ook zonder de ontwikkelaars een succes gaat worden. De breuk tussen de investeerders en de provincie is extra pijnlijk, omdat minister Schultz van Hagen van infrastructuur en milieu uitgerekend Distriport eind vorig jaar aanwees als een van de zes proefprojecten voor private investeringen in het land. Het project beoogt particuliere beleggers te interesseren aan te haken bij de ontwikkeling van dit bedrijventerrein.

Verrast
Wethouder Jan Wijnker van de gemeente Koggenland zei gistermiddag ’geweldig verrast’ te zijn door het besluit de contracten te beëindigen. Hij heeft nog geen idee wat de gevolgen zullen zijn voor de gemeente. Het college van B en W bespreekt dit vanochtend. Gisteravond was er een gemeenteraadsvergadering, waar alle fracties tal van vragen stelden. Wijnker zei daar dat hij boos naar de gedeputeerde heeft gebeld over de zinsnede dat de provincie met Koggenland in gesprek is om het project te realiseren zonder de ontwikkelaars. De gemeente heeft altijd benadrukt geen partij te zijn in de ontwikkeling en dat ook niet te willen.

Het effect van de nieuwe stap is dat de provincie nu alle risico’s draagt van de totstandkoming van het bedrijventerrein.

Iets soortgelijks dreigde zich voor te doen bij het plan Wieringerrandmeer. Hier haalde de provincie zelf een streep door de plannen toen de investeerders het lieten afweten.

Bron NHD 21-06-2011

Persbericht Provincie

Zie ook :

Ontwikkelaars Distriport vol onbegrip (NHD 22-06-2011)
 

 


Pagina 8 van 37
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook