Provincie NH maandag, 25 oktober 2004   
Betreft: Bedrijventerrein Jaagweg

Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen in vergadering op 11 en 25 oktober 2004, gelezen voordracht 69 aangaande het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en gehoord de discussie hieromtrent,

Overwegende dat:
? de locatie Jaagweg – planologisch gezien – in het Ontwikkelingsbeeld staat opgenomen als regionaal bedrijventerrein;
? dat deze locatie zich deels bevindt binnen een uitsluitingsgebied;
? ontwikkelingen op deze locatie kunnen leiden tot verdere verstedelijking in westwaartse richting, richting Vredemaker-oost, hetgeen ongewenst is.

Spreken uit dat:
? realisering van het regionale bedrijventerrein op de Jaagweg alleen kan plaatsvinden op een ecologisch verantwoorde wijze, dwz 100% duurzaam ingericht met de ambitie dit een nationaal voorbeeldproject te maken;
? daarbij in ieder geval ook sprake moet zijn van een robuuste groene buffer tussen het dorp Berkhout en het bedrijventerrein;
? het regionale bedrijventerrein een absolute begrenzing kent, waarbuiten geen verdere grootschalige bebouwing toegestaan;
? geen bebouwing het natuurgebied de Leekerlanden aan de orde zal kunnen komen;
? gelijktijdig met de aanleg van het bedrijventerrein de ecologische verbindingzone wordt gerealiseerd;
? dat de kosten van duurzame inrichting, waaronder landschappelijke inpassing, de relevante infrastructuur ten laste komen van het Jaagwegproject.

Dragen GS op:
? Voorstellen te ontwikkelen voor de aankoop van gronden gelegen ten westen van de locatie A7/Jaagweg en/of ten oosten van Vredemaker-Oost ten einde dit gebied blijvend te vrijwaren van verdere bebouwing.
? Provinciale Staten op de kortst mogelijke termijn een voordracht hiervoor aan te bieden.

H.W. Berkhout, D66
H.A. Binnema, GroenLinks

(bron : Provincie Noord-Holland )

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook