Provincie NH dinsdag, 25 januari 2005   
Stuurgroep Westfrisiaweg: 'De schop moet snel in de Westfrisiaweg!'

De stuurgroep Westfrisiaweg is dinsdagmiddag 25 januari 2005 officieel geïnstalleerd. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Heerhugowaard, Wester-Koggenland, Hoorn en Drechterland en het Georganiseerd Bedrijfsleven. De stuurgroep geeft sturing aan het proces dat in juli 2005 moet leiden tot een besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) over de toekomst van de Westfrisiaweg. 'Er is genoeg gepraat, de schop moet nu de grond in' ; vindt de stuurgroep.

De stuurgroep is akkoord met het te houden verkeersonderzoek door bureau Goudappel Coffeng. Dit bureau inventariseert de verkeersveiligheids- en doorstromingsknelpunten op de Westfrisiaweg en betrekt daarin de ontwikkelingen uit het streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Het bureau adviseert in april over mogelijke oplossingen en geeft een tijdspad voor de uitvoering.

Uitgangspunt voor het verkeersonderzoek is het 'streefbeeld Westfrisiaweg', dit hebben GS in februari 2002 vastgesteld. De bestaande infrastructuur is hierbij bepalend. In het streefbeeld staat de opwaardering van een aantal bestaande wegen centraal. Deze wegen vormen samen de nieuwe Westfrisiaweg. Voorbeeld van opwaardering zijn: ongelijkvloerse kruisingen, parallelwegen, wegverbredingen en veiligheidsmaatregelen. Het gaat om de provinciale wegen de Braken (N507) en de Jaagweg (N243) tussen Heerhugowaard en Hoorn en het gedeelte rijksweg A7 nabij Hoorn. Ook maakt de provinciale weg tussen Hoorn en Enkhuizen (N302) deel uit van de Westfrisiaweg.

Het onderzoek richt zich ook op nieuwe infrastructuur en dan met name een weg die een verbinding zal vormen tussen de Braken bij Obdam naar de N242 ten noorden van Heerhugowaard. Vooralsnog wordt geen onderzoek gedaan naar een eventuele aftakking bij Drechterland van de N302 naar de N506. Het onderzoek moet uitwijzen of maatregelen op de bestaande N302 de problemen kunnen oplossen.

Naast het verkeersonderzoek vinden er op dit moment gesprekken plaats met alle belanghebbenden: overheidsorganisaties, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties. Gelijktijdig is een onderzoek naar financieringsmogelijkheden gestart. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar mogelijke bijdragen van de regio. In mei worden de resultaten van de verschillende studies aan de regio gepresenteerd. De reacties die hierop komen zijn input voor het besluit van GS, begin juli.

Gedeputeerde C. Mooij van de provincie Noord-Holland is voorzitter van de stuurgroep. De wethouders de heer J.W. de Boer van de gemeente Heerhugowaard en de heer P.G. Moeijes van de gemeente Wester-Koggenland vertegenwoordigen het westelijk deel van de Westfrisiaweg. Voor het oostelijk deel van de weg hebben de wethouders F.H. Hansen van de gemeente Hoorn en de heer W.M. Neefjes van de gemeente Drechterland zitting in de stuurgroep. De heer J. Avis vertegenwoordigt het Georganiseerd Bedrijfsleven.

(bron : Provincie Noord-Holland

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook