provincie Noord-Holland woensdag, 18 februari 2009   

Regionale bedrijventerreinenvisie
De provincie stimuleert samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bedrijventerreinen. Hierbij gaat het erom dat de regio Noord-Holland Noord zélf bepaalt waar lokale bedrijventerreinen moeten komen. Een bedrijventerreinenvisie wordt opgesteld door de betrokken gemeenten. De omschrijving van de voorwaarden waaraan een regionale bedrijventerreinenvisie moet voldoen, vindt u in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Op 17 november 2008 hebben Provinciale Staten de regionale bedrijventerreinenvisies vastgesteld. De planningsopgave die is opgenomen in de ingediende bedrijventerreinenvisies moet gezien worden als een vertrekpunt. Op basis van jaarlijkse monitoring van vraag en aanbod van bedrijventerreinen en het herijken van de behoefteraming aan bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord, zullen nadere afspraken worden gemaakt met de regio over de mogelijke bijstelling hiervan.

 

Mooi Nederland
Nationaal is door het ministerie van VROM het traject Mooi Nederland ingezet om onder andere verrommeling van bedrijventerreinen tegen te gaan. De provincie heeft daarbij een belangrijke rol als regisseur. Regie wordt gevoerd over een kwalitatief en kwantitatief goede regionale afstemming van de planning, realisatie van nieuwe bedrijventerreinen en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.Verder wordt in dit kader ook verwacht dat er actuele behoefteramingen voor bedrijventerreinen worden opgesteld. Deze zijn ook noodzakelijk om in de provinciale Structuurvisie juiste uitspraken te kunnen doen over bedrijventerreinen. Als een van de eerste provincies onderneemt Noord-Holland naar aanleiding van de afspraken met het Rijk actie om de vraag en het aanbod aan bedrijventerreinen goed op elkaar af te stemmen. Dit heeft ertoe geleid dat de behoefteramingen voor de drie regio’s in Noord-Holland Noord uit 2001 zijn herijkt.

De belangrijkste conclusies:

  • Er is voldoende aanbod van bedrijventerreinen om te voorzien in de opvang van de ruimtevraag van het regionale bedrijfsleven tot 2020.
  • Er dreigt een overcapaciteit aan plannen voor bedrijventerreinen in delen van Noord-Holland Noord. De oorzaak hiervoor is dat nieuwe ramingen een lagere ruimtebehoefte laten zien dan tien jaar geleden.

Dit is voor de provincie aanleiding om in te grijpen in de bedrijventerreinenplanning in Noord-Holland Noord en in overleg met de regio een aantal zogenaamde "zachte" plannen (plannen waarvan de uitvoerbaarheid. zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening moet worden betwijfeld) te bevriezen. De uiteindelijke besluitvorming over deze uitkomsten zullen Provinciale Staten meenemen tijdens de behandeling van de provinciale Structuurvisie.

De rapportages over de kwaliteitsmatch van bedrijventerreinen in de verschillende regio's van Noord-Holland staan hier >>

Bron : Provincie Noord-Holland

 

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook