PS dinsdag, 03 juli 2007   

Vragen van  de heer D. Wellink en F. Gersteling (SP)

Inleiding
Blijkens de GS-besluiten van afgelopen week gaan GS half juli grond aankopen rondom de Jaagweg. Over deze aankoop hebben wij de volgende vragen:

 

VRAGEN NR. 54

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 3 juli  2007

Onderwerp: Vragen van  de heer D. Wellink en F. Gersteling (SP)
                                    
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden  van Provinciale Staten mede, dat op 2 juli 2007, door de leden van Provinciale Staten, de heer D. Wellink en de heer F. Gersteling de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding
Blijkens de GS-besluiten van afgelopen week gaan GS half juli grond aankopen rondom de Jaagweg. Over deze aankoop hebben wij de volgende vragen:

Vragen
1. Zijn GS ervan op de hoogte dat in de exploitatieberekeningen door de Stuurgroep     
    Jaagweg – waarin onder andere de provincie vertegenwoordigd is - wordt uitgegaan
    van een netto omvang van 78 ha bedrijventerrein? (zie raadsstuk Koggenland d.d.
    11 juni 2007)
2. Zijn GS ervan op de hoogte dat in de exploitatieberekeningen door de Stuurgroep  
    Jaagweg staat: ‘een bedrijventerrein van netto 70 ha is niet meer haalbaar’. (zie
    raadsstuk Koggenland d.d. 11 juni 2007)
3. Zijn GS ervan op de hoogte dat in het Streekplan Noord-Holland Noord een
    maximale omvang van 70 ha netto voor bedrijventerrein Jaagweg is aangegeven?
4. Zijn GS het ermee eens dat de exploitatie van bedrijventerrein Jaagweg binnen de
    voorwaarden van het Streekplan Noord-Holland Noord volgens de Stuurgroep
    Jaagweg dus niet mogelijk is? Zo nee, kunt u dat uitleggen?
5. Zijn GS ervan op de hoogte dat in de Globale Haalbaarheidsanalyse d.d. mei 2007
    die DHV over Jaagweg maakte, gesteld wordt dat de exploitatie van
    bedrijventerrein Jaagweg een tekort van € 20.900.599,- zal opleveren?
6. Zijn GS van mening dat ondanks de twee recente exploitatieberekeningen, in
    combinatie met de maximale omvang van Jaagweg in het Streekplan Noord-
    Holland Noord, wel een sluitende business case voor Jaagweg bestaat? Zo ja, kunt
    u dat uitleggen? Zo nee, kunt u dat uitleggen?
7. Zijn GS ervan op de hoogte dat het advies van Deloitte Belastingadviseurs d.d. 31
    mei 2007 aan de gemeente Koggenland waarin de fiscale voordelen voor BTW en
    overdrachtsbelasting van de overdracht van de gronden aan de overheid worden
    beoordeeld, een belangrijke slag om de arm bevat en wel deze: ‘… als er sprake is
    van een fiscaal kostendekkende exploitatie bij de ontwikkelaars’.
8. Zijn GS van mening dat indien de exploitatie van Jaagweg niet kostendekkend is,
    de fiscale risico’s veel groter worden, zoals Deloitte in haar advies aangeeft? Zo ja,
    kunt u dat uitleggen?
9. Zijn GS van mening dat de provinciale Nota Gegronde Ontwikkeling (2006) van
    toepassing is op de aankoop van de Jaagweggronden? Zo nee, kunt u dat uitleggen?
 
10. Zijn GS het ermee eens dat de provincie op 22 mei 2006 besloten heeft de kaders
      met criteria voor actief grondbeleid (p. 9 Nota Gegronde Ontwikkeling) te   
      hanteren? Zo nee, kunt u dat uitleggen?
11. Zijn GS van mening dat de volgende criteria uit de Nota Gegronde Ontwikkeling
      van toepassing zijn op Jaagweg:
a.   Er is geen sprake van concurrentievervalsing en ongeoorloofde staatssteun.
b.   Er is sprake van een sluitende business case en afdekking van financiële risico’s in
      het geval dat de gemeente risicodragend participeert.
12. Zo nee, kunt u dat uitleggen?
13. Zijn GS van mening dat indien de exploitatie van Jaagweg niet kostendekkend is,
     de aankoop van de gronden voor Jaagweg, in strijd is met het criterium voor een
     sluitende business case in de provinciale afspraken d.d. 22 mei 2006? Zo nee, kunt
     u dat uitleggen?
14. Zijn GS van mening dat indien de exploitatie van Jaagweg niet kostendekkend is,
      en GS de gronden overneemt van de projectontwikkelaars, dit gezien kan worden
      als concurrentievervalsing en ongeoorloofde staatssteun? Zo nee, kunt u dat
      uitleggen?
15. Zijn GS van mening dat, het bovenstaande in aanmerking genomen, de aankoop
      van de gronden voor Jaagweg door de provincie in overeenstemming is met de
      provinciale afspraken op 22 mei 2006? Zo ja, kunt u dat uitleggen? Zo nee,
      kunnen wij dan aannemen dat u die gronden niet gaat kopen; mocht u dat toch
      doen, dan graag uitleggen?

Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt:

1.   Ja
2.   Ja. Vooralsnog is 70 hectare voldoende om het plan haalbaar te maken. Vanuit het   
      beheersen van de risico’s wordt de mogelijkheid opgehouden het oppervlak
      bedrijventerrein te vergroten. In het komende half jaar wordt de
      haalbaarheidsstudie nader uitgewerkt in een businesscase waarin de risico’s
      worden onderzocht en in beeld gebracht.
3.   Ja, de 70 hectare heeft betrekking op de opgave voor de realisatie van het
      regionale bedrijventerrein. De mogelijke uitbreiding heeft betrekking op de
      behoefte aan lokale bedrijventerreinen. Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-
      Noord biedt hiervoor de nodige ruimtelijke en programmatische ruimte binnen de
      op te stellen Regionale Visie op Lokale Bedrijventerreinen.
4.   Nee, het plan past binnen het Streekplan uitgaande van de regionale en de lokale
      opgave voor bedrijventerreinen en binnen de Nota Gegronde Ontwikkeling.
5.   De Provincie heeft geen opdracht verstrekt voor deze studie en is niet betrokken
      bij het opstellen van de uitgangspunten. Op basis van de uitgangspunten van de
      Provincie is er op basis van de huidige inzichten sprake van een sluitende
      haalbaarheidsstudie.
6.   Ja, de haalbaarheidsstudie geeft zicht op een haalbare businesscase binnen de
      kaders van het Streekplan Noord-Holland-Noord.
7.  Ja, het advies over BTW en overdrachtsbelasting heeft betrekking op het aankopen
     en doorleveren van de gronden aan de ontwikkelende partijen dan wel aan de
     overheid en heeft geen betrekking op de mogelijke fiscale kosten binnen de
     exploitatie.
 

8.    In het komende half jaar wordt de businesscase voor het project nader uitgewerkt.
       De fiscale risico’s zullen hierin worden meegenomen. Vertrekpunt voor GS is een
       sluitende exploitatie.
9.    Ja.
10.  Ja.
11. 11a. Ja; 11b. Ja
12.  Niet van toepassing zie vraag 11.
13.  De exploitatie is sluitend.
14.  De exploitatie is sluitend.
15.  Ja. Het doel van de aankoop is het in positie brengen van het
      Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. De risico’s van de aankoop zijn nihil
      doordat met de ontwikkelende partijen sluitende afspraken zijn gemaakt over de
      afname van de gronden. De ontwikkelende partijen zullen de verdere
      planexploitatie voor hun rekening nemen. De aankoop past derhalve binnen de
      kaders van de provinciale afspraken op 22 mei 2006.

 

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook