Nieuwsbrief zondag, 07 december 2014   

Hieronder leest u de open brief die Berkhout is Boos! verstuurde aan de heer Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland.


Integriteit in Koggenland


Geachte heer Remkes,
Enige tijd geleden hebben wij u onze zorgen omtrent de integriteit in de gemeente Koggenland aan u gemeld. Daarover hebben wij met u een gesprek gevoerd.

Onze indruk is dat het in Koggenland alleen maar slechter gaat met de integriteit. Wij noemen de volgende voorbeelden:

  • De wet Bibob wordt in Koggenland niet toegepast in de bouwsector, ondanks de door u aangeboden hulp om samen met de gemeente dit traject in te gaan. Waarom wil Koggenland zichzelf geen middelen in handen geven om een integere bouwsector te bevorderen?
  • Onlangs werd bekend dat Koggenland onterecht leges heeft geheven op bouwprojecten van particulieren voor een geschat bedrag van € 100.000, terwijl daar geen grond voor was.  Er werd zelfs verwezen naar niet-bestaande collegebesluiten.  Het geïnde geld is niet terug te vinden in de jaarrekening. Hoeveel onterechte potjes en argumenten op niet-bestaande besluiten zijn er nog meer in Koggenland?
  • Onlangs werd bekend dat ambtelijk overeenstemming bleek te zijn bereikt met de gemeente Hoorn over de verkoop van een perceel grond ten behoeve van een baggerdepot vlak naast een huis. Het huidige college gaf aan van niets te weten, maar één wethouder en de burgemeester  waren ten tijde van de afspraken al lid van het college.  Welke geheime ambtelijke afspraken zijn er nog meer?
  • Een gemeenteraadslid - en voormalig rekenkamercommissielid - meldde in de laatste raadsvergadering dat de raadsleden onderling hadden afgesproken dat de hoogte van de stille reserves niet openbaar gemaakt mag worden. Anders zouden de raadsleden daarop aangesproken kunnen worden. Leggen de raadsleden zichzelf zwijgplicht op of wordt hen dat aangeraden?  Wat is de invloed van dit soort afspraken op de jaarcijfers? En wat ontbreekt er nog meer?

Er lijkt in Koggenland op ambtelijk niveau veel mis te gaan. Geheime ambtelijke afspraken, onterechte inning van gelden, zwijgplicht van raadsleden. Het college en de gemeenteraad blijken niet in staat te zijn het ambtelijke apparaat aan te sturen en te corrigeren.

Misschien kan dat ook niet verwacht worden. Toen twee van de huidige wethouders nog fractievoorzitter waren van respectievelijk VVD en CDA, besloot de raad op hun voordracht - ondanks de conclusies uit het rekenkamerrapport en advies van een hoogleraar - dat de gebeurtenissen rondom Distriport allemaal wettelijk waren. De raad besloot ook dat jaarrekening van 2010 - waarin een verplichting van 6,5 mln niet werd vermeld - volledig in orde was. Ook de burgemeester lijkt de zaak niet in de hand te hebben. De boodschapper krijgt de schuld, zoals ook bleek bij u aan tafel waar de burgemeester aangaf dat ‘Berkhout is Boos! nog wel zou zien hoe slecht hij was’. Kortom: ambtelijk en bestuurlijk, zowel op college- als raadsniveau lijkt men niet in staat te zijn de bestuurlijke integriteit in Koggenland te bewaken.

Wij vragen u als portefeuillehouder Integriteit van de provincie Noord-Holland uw invloed aan te wenden om Koggenland hierbij te helpen. Met als doel het vertrouwen van burgers in de gemeentelijke overheid te herstellen. Wellicht is opheffing van Koggenland de enige oplossing?

Met vriendelijke groet, namens Berkhout is Boos!,
Annet Wood


Reactie vorige Nieuwsbrief

Wij ontvingen een reactie van de Oké-partij op onze vorige Nieuwsbrief, waarin we ons afvroegen of Koggenland een bananenrepubliek wordt. Volgens de Oké-partij was de reactie van wethouder Financiën Van de Pol over de Woz-waarde ‘volstrekt onjuist’ en was de opmerking van raadslid Van der Roest ‘ridicuul’ en ‘volstrekt bezijden de waarheid’. Wij vertrouwen erop dat de Oké-partij dat in de komende raadsvergadering recht gaat zetten.


Preventief financieel toezicht voor Koggenland?

Wist u dat:

  • de provincie Koggenland onder preventief financieel toezicht wil stellen?
  • dit in oktober 2014 al bekend was, dus vóór de raadsvergadering op 10 november waarin de begroting werd aangenomen?
  • uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland 18,5 mln ontvangt voor Welzijn en Zorg en 3,5 mln gaat uitgeven aan Welzijn en Zorg?
  • uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland 22,4 mln ontvangt voor Dienstverlening en Bestuur en 40,8 mln gaat uitgeven aan Dienstverlening en Bestuur?
  • uit het plan van de provincie blijkt dat Koggenland in de komende vier jaar 3,8 mln tekort op de begroting heeft?

Hoe gaat het college dit aan de raad uitleggen? Gaat Koggenland zeggen dat de provincie het allemaal niet goed heeft begrepen? Hoe zit het trouwens met de risico’s rond het exploitatieplan voor Distriport? En de terugbetaling van de onterecht geïnde legesgelden van € 100.000? Zijn die verwerkt in de cijfers?


Meer weten? Kijk bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15 december 2014. Het agendapunt 19 staat als laatste op de rol. Het wordt dus een latertje, ook voor de pers.
https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/15-december/20:00

 

Bijlagen:
- open brief aan Remkes
- reactie Oké-partij
-
raadsvoorstel Financieel toezicht begroting 2015
- raadsbesluit Financieel toezicht begroting 2015
- Financiën - Plan provincie GTK (gemeenschappelijk toezichtkader van de provincie)

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook