Nieuwsbrief : zondag, 29 december 2013   

In het Distriport-project is ambtelijke corruptie aangetoond, wettig en overtuigend. Dat blijkt uit de strafzaak tegen oud-gedeputeerde Hooijmaijers. Eén van de projectontwikkelaars - De Peyler (Ooms Avenhorn) - heeft op 15 juli 2007 € 59.500 smeergeld betaald voor Distriport aan oud-gedeputeerde Hooijmaijers. De provincie heeft op dit punt haar conclusies getrokken: zij doet geen zaken meer met bedrijven die genoemd zijn in het Hooijmaijersproces en overweegt een enquêteonderzoek na afloop van alle juridische procedures. Wat betekent dit bewijs van ambtelijke corruptie bij Distriport voor de gemeente Koggenland?

Distriport = Koggenland
Distriport is een project onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Koggenland. De gemeente is nog veel nauwer betrokken bij Distriport dan de provincie:

  • Koggenland werkte nauw samen met de ontwikkelaars Zeeman en De Peyler bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Distriport.
  • De wethouder heeft al in juni 2007 medewerking toegezegd aan de realisering van het plan en aan mogelijke onteigening van de gronden. Hij informeerde de raad daar niet over.
  • In 2007 hielden B&W ook de onderbouwing van het Stec-rapport geheim, hoewel daaruit bleek dat nut en noodzaak van Distriport veel geringer waren dan eerder werd gepresenteerd.
  • Toen de gemeenteraad in 2010 definitief over het bestemmingsplan moest beslissen, waarschuwde de wethouder voor mogelijke claims van de ontwikkelaars.
  • De wethouder tekende voor een bijdrage van 6,5 miljoen aan de ontsluiting van Distriport op de Westfrisiaweg, maar hij vermeldde dit risico niet in de gemeentelijke jaarrekening.
  • Er is jarenlang vrijwel wekelijks door provincie, gemeente en ontwikkelaars vergaderd ten kantore van De Peyler. Alle verslagen daarvan zijn nog steeds geheim.
  • De advocaat van de gemeente was dezelfde als die van de ontwikkelaars, waardoor de gemeente zich van hen afhankelijk maakt.
  • De ontwikkelaars meldden namens de gemeenteraad in 2011 - middenin in de economische crisis - voor de rechtbank dat er al voor 35 ha concrete belangstelling was voor Distriport. Die bewering van de gemeenteraad is nooit onderbouwd.
  • In een brief aan Koggenland schreef Zeeman Vastgoed (18-10-2012) dat: ‘… noch Distriport CV noch haar vennoten betrokken zijn bij de zaken waarvoor de heer Hooijmaijers door het Openbaar Ministerie is gedagvaard.’. Inmiddels is gebleken dat dit volstrekt onwaar is. Beide ontwikkelaars zijn genoemd in het strafdossier en één van hen heeft smeergeld aan Hooijmaijers betaald. De ontwikkelaars speldden Koggenland dus leugens op de mouw.

College om hete brij heen
Het lijkt logisch dat de gemeente Koggenland, met deze feiten èn de vaststelling van ambtelijke corruptie in het achterhoofd, nog eens scherp kijkt naar Distriport en naar de relatie tussen de gemeente en de ontwikkelaars. Tot nu toe gebeurt dat niet. In december 2013 publiceerde Koggenland een reactie op haar website met als titel ‘Rechtszaak Hooijmaijers’. B&W ontkennen een verband tussen de strafzaak en de gemeente en gaan niet in op het verband tussen de wettig en overtuigend bewezen ambtelijke corruptie in het project Distriport en de mogelijke gevolgen voor de gemeente. Het is een lijstje met veel onzin waarin om de hete brij wordt heen gedraaid. Hier vindt u deze reactie van Koggenland, met onze kanttekeningen erbij.

Taak van de raad
Wie confronteert Koggenland met haar verantwoordelijkheid? Ambtelijke corruptie in een project is niet niks. B&W doen echter niets. Dan komt de gemeenteraad in beeld. Want stel dat een wethouder zich niet aan de wet houdt, dan kan alleen de gemeenteraad daar iets aan doen. Achteraf kan ook de provincie, de minister of de rechter niet ingrijpen. Alleen de gemeenteraad kan burgemeester en wethouders dus controleren. Niemand anders.

Gaat de raad ingrijpen?
Maar de raadsmeerderheid heeft met het rechtmatigheidsonderzoek van de rekenkamercommissie laten zien dat ze het geen probleem vindt als de overheid in strijd met de wet handelt. De rekenkamercommissie heeft nèrgens - niet in haar rapport en niet in haar presentatie - gesteld dat de handelingen rond Distriport rechtmatig waren. Hoogleraar Elzinga gaf in een notitie aan dat art. 169 lid 2 van de Gemeentewet (= niet informeren van de raad) meermalen overtreden was. Toch vond een meerderheid van de raad (VVD en CDA, gesteund door twee leden van GBK) deze overtredingen van de Gemeentewet geen probleem. Ze noemde de handelwijze van het college van B&W wèl rechtmatig. Daarmee schoven ze de wet aan de kant. Dat kan de raad inderdaad doen. Maar hoe integer is een raadslid die dat doet? Kennelijk wil de meerderheid van de Koggenlandse raad een gemeentebestuur dat in strijd met de wet handelt. Dat is zorgelijk. Want wat wordt er nog meer voor de raad achtergehouden? Liggen er nog meer rapporten in een la? Is de rest van de jaarrekening wel betrouwbaar?

De raad vind het dus rechtmatig dat het college de gemeenteraad niet informeert over contracten met een inmiddels corrupt gebleken ontwikkelaar. De raad vindt het ook rechtmatig om een risico van 6,5 miljoen niet op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening. En de raad vindt dat het college rapporten met onwelgevallige feiten best in de la mag stoppen; ook dat noemt men rechtmatig. Fractieleidster Schipper van de VVD maakte de reactie van hoogleraar Elzinga belachelijk. En de nieuwe fractievoorzitter Knijn van het CDA nam alle ellende van zijn voorgangers op zijn schouders door de kwestie af te doen als ‘details’. Waarom doen ze dat? Waarom negeren ze de feiten? Wie of wat houden ze de hand boven het hoofd? Zou deze gemeenteraad wèl bereid zijn ambtelijke corruptie in haar projecten te laten onderzoeken?

Erkennen en onderzoeken
Ièmand zal Koggenland met de neus op de feiten moeten duwen. De provincie? De minister? De pers? Wie zorgt ervoor dat de verwevenheid tussen de gemeente en de twee Distriport-ontwikkelaars onderzocht wordt? Want er zijn nog veel meer projecten waarin de gemeente en deze ontwikkelaars samenwerken. Wie zorgt ervoor dat Koggenland de ambtelijke corruptie in ‘haar’ project erkent en alles tot op de bodem uitzoekt?

De gemeente zou volledige openheid van zaken moeten geven. Alles op tafel. Wegkijken of ontkennen maakt de zaak alleen maar erger. De provincie heeft de eerste stappen naar transparantie gezet. Nu Koggenland nog.

Berkhout is Boos! wenst u een transparant en integer 2014!
Annet Wood

Bijlagen:

 

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook