zondag, 19 april 2015

Omkoping in het project Distriport is bewezen, besliste het gerechtshof Amsterdam in het arrest op 7 april 2015. In hoger beroep heeft het hof oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf omdat hij zich in totaal voor verschillende projecten 11 keer heeft laten omkopen, betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van 13 facturen en een geldbedrag van in totaal ruim € 276.000 heeft witgewassen. Voor zijn rol bij de aankoop van de Distriportgronden heeft Hooijmaijers € 59.500 ontvangen. Op 16 april werd bekend dat Hooijmaijers naar de Hoge Raad stapt. Deze kijkt niet opnieuw inhoudelijk naar de zaak, maar zal alleen beoordelen of de wet correct is toegepast.

Brief, factuur, verkoop, betaling
Hooijmaijers ontving € 59.500 van Willem G., directeur van ’t Ganzenveld, die bemiddelde voor de projectontwikkelaars Zeeman Vastgoed en De Peijler Ontwikkeling. De Peijler heeft het bedrag overgemaakt aan ’t Ganzenveld, die het weer aan makelaardij Van de K. betaalde, waardoor het bedrag terechtkwam in het gezamenlijke ‘potje’ van de makelaar en Hooijmaijers. De aanwezigheid van een brief, een factuur en de volgorde van de verkoop van de gronden en de betaling tonen dit aan, volgens het hof.

Corruptie, bevoordeling en maatschappelijke schade
Een paar opmerkelijke citaten uit het arrest:

 • “… hij (Hooijmaijers) is betrokken geweest bij de totstandkoming van het afsprakenkader waarin onder meer is tegemoetgekomen aan wensen van de ontwikkelaars…”
 • “Een integere overheid is een rijk, maar ook een kwetsbaar bezit. Corruptie tast de fundamenten van een democratische rechtsstaat aan doordat het de uitgangspunten dat (ook) de overheid onderworpen is aan het recht en dat iedereen dezelfde rechten heeft, ondergraaft. Corruptie leidt tot bevoordeling van degenen die betalen en onthoudt deze aan degenen die niet betalen.”
 • “Een betaling of een belofte van enkele duizenden euro’s kan immers hebben geleid tot veel grotere financiële en maatschappelijke schade doordat de provincie en/of gemeenten, zonder dat bekend was dat de verdachte zich inspande voor de belangen van bepaalde personen en/of bedrijven, besluiten hebben genomen die zij anders mogelijk achterwege hadden gelaten.”

Het volledige arrest vindt u via een link onderaan deze nieuwsbrief. De onderdelen die betrekking hebben op Distriport zijn door ons blauw gemarkeerd.

Besluiten anders mogelijk achterwege gelaten
Distriport was dus een corrupte zaak. Het hof stelt dat aan de wensen van de projectontwikkelaars tegemoet werd gekomen en dat daarvoor geld werd betaald. Ook stelt zij dat provincie en gemeenten hierdoor besluiten namen die zij anders mogelijk achterwege hadden gelaten. Dit is naadloos van toepassing op Distriport.

De Peijler / Ooms meermalen in vonnis
De Peijler Ontwikkeling komt nog een keer voor in het arrest van Hooijmaijers. Volgens het hof is bewezen verklaard dat Hooijmaijers een belofte van betaling van 1 miljoen gulden heeft aangenomen als het bestemmingsplan in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen zodanig zou zijn gewijzigd dat woningbouw was toegestaan. Een van de betrokken projectontwikkelaars was De Peijler Ontwikkeling. Bovendien was al bekend dat De Peijler / Ooms in 2008 is veroordeeld in de bouwfraude.

Nog veel vragen open
Maar welke gevolgen heeft dit arrest? Er blijven nog heel wat vragen open:

 • Was Hooijmaijers de enige die zich heeft laten betalen voor de Distriport-deal? Dat is niet uitgezocht door het OM en dus niet beoordeeld door de rechtbank.
 • Waarom tekende wethouder Wijnker namens het Koggenlandse college de vèrstrekkende verklaring die onderdeel vormde van het Afsprakenkader, waarin hij de gemeente verplichtte mee te werken aan de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein, op verzoek te zullen onteigenen en mee te werken aan een exploitatieovereenkomst? En waarom informeerden Koggenlandse ambtenaren de rechtbank Alkmaar en de Raad van State onjuist over die verklaring van wethouder Wijnker?
 • Waarom nam Koggenland een verplichting van 6,5 miljoen euro voor de bijdrage aan de Westfrisiaweg over van de projectontwikkelaars, maar nam ze die verplichting niet op in de jaarrekening van 2010?
 • Waarom doet de gemeente Koggenland nog steeds zaken met de ontwikkelaars De Peijler en Zeeman terwijl de provincie al jaren geleden met deze ontwikkelaars heeft gebroken?
 • Waarom heeft Koggenland zich zo ingespannen voor Distriport terwijl uit de gegevens in de rapporten al in 2007 bleek dat er onvoldoende behoefte was?
 • Waarom blijft Koggenland zich tot op heden zo inspannen voor Distriport?

Situatie is complex
De huidige situatie is complex. Provinciale Staten hebben Distriport bij amendement (17 mei 2010) in de structuurvisie benoemd tot ‘zacht plan’ omdat nut en noodzaak niet zijn aangetoond. De provincie heeft de rechtszaak rond de eigendom van de gronden in hoger beroep gewonnen van de projectontwikkelaars, maar de financiële afwikkeling is nog niet gereed.  Er ligt een rapport uit juli 2014, opgesteld in opdracht van de West-Friese gemeenten, dat stelt dat Distriport niet ontwikkeld moet worden omdat er geen substantiële belangstelling is. Het college van Koggenland stuurde daarentegen op 3 februari 2015 een brief aan de provincie over Distriport waarin ze spreekt over ‘voortvarend aanpakken’,  ‘internationale belangstelling’ en ‘kansen benutten’: een bestuurlijke zet die doet vermoeden dat Koggenland nog een paar knellende afspraken met de ontwikkelaars heeft liggen.

Intussen, werkzaamheden afrit N23 gaan door…
En intussen gaan de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg voor de afrit voor Distriport gewoon door. Het zàl toch niet zo zijn dat straks de redenatie luidt: er is al zo veel geld uitgegeven voor die afrit, nu moet ook het bedrijventerrein er maar komen…? Dat zou de wereld volledig op zijn kop zijn.

Leden van Provinciale Staten, u bent aan zet. Trek eindelijk definitief de stekker uit dit jarenlang slepende, volstrekt overbodige, landschapsverpestende en met corruptie omgeven prestigeplan. Beter laat dan nooit.


Met vriendelijke groet,
namens Berkhout is Boos!
Annet Wood

Bijlagen:

 
zondag, 29 maart 2015

In de afgelopen weken werd het hoger beroep behandeld in de zaak Hooijmaijers, de oud-gedeputeerde die wordt aangeklaagd wegens ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Hooijmaijers in totaal 4 ton aan geld en voor bijna 9 ton aan beloftes ontvangen. Eén van de dossiers gaat over Distriport. Voor zijn bemoeienis daarmee zou Hooijmaijers 59.500 euro smeergeld hebben gekregen. Maar hoe ging het nu precies? Een samenvatting.


Wie zijn de spelers?
Ton Hooijmaijers was gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën van de provincie Noord-Holland tussen januari 2005 en juni 2009. In deze periode kocht de provincie Noord-Holland de Jaagweg-gronden (later Distriport genoemd) van de ontwikkelaars De Peijler en Zeeman, met de afspraak dat de ontwikkelaars de gronden zouden terugkopen zodra deze ‘fiscaal bouwrijp’ gemaakt waren. Ook tekenden de partijen een sideletter die regelde dat de winsten van de provincie op het project naar de ontwikkelaars vloeiden en de eventuele verliezen bij de provincie bleven. Een en ander zou de projectgroep ongeveer 1,5 miljoen euro aan fiscale voordelen opleveren.

Volgens de rechtbank werkte Hooijmaijers samen met makelaardij Van de K. Deze stuurde facturen voor de advieswerkzaamheden van Hooijmaijers en ontving de betalingen die in hun gezamenlijke ‘pot’ belandden. Projectontwikkelaar ’t Ganzenveld met directeur Willem G. was als adviseur van de ontwikkelaars De Peijler en Zeeman betrokken bij de aan- en verkoop van de gronden voor het bedrijventerrein. In december 2013 veroordeelde de rechtbank Haarlem Hooijmaijers tot drie jaar gevangenisstraf. Hooijmaijers tekende hoger beroep aan, dat in februari en maart 2015 bij het Gerechtshof in Amsterdam is behandeld.

De feiten op een rij

 • Januari 2007: Voor een deel van de Jaagweggronden worden koopovereenkomsten getekend door de agrariërs en de twee projectontwikkelaars. Er zijn verschillende afspraken over de levering, onder andere wordt een uiterlijke datum van 15 juli 2007 genoemd.
 • 1 juni 2007: Brief van ’t Ganzenveld aan makelaardij Van de K. waarin staat dat: “wanneer de financiering van de gronden Jaagweg 1 gem. Koggenland door u wordt geregeld tegen een rentepercentage van ongeveer 4% of iets meer, uw courtage 50.000,- euro ex btw zal bedragen.” en “Transportdatum gepland 15 juli 2007”.
 • 11 juni 2007: Gemeenteraad Koggenland besluit niet financieel te participeren in Jaagweg, maar een onderzoek te laten doen naar een juridische samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars en Ontwikkelingsbedrijf.
 • 20 juni 2007: Ondertekening Afsprakenkader en sideletter door Hooijmaijers namens provincie Noord-Holland en door Ontwikkelingsbedrijf, Zeeman en De Peijler. Bijlage bij dit Afsprakenkader: verklaring van wethouder Wijnker namens de gemeente Koggenland tot medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van Jaagweg, aan onteigening en aan het tot stand brengen van een exploitatieovereenkomst.
 • 13 juli 2007: Diverse Jaagwegpercelen worden geleverd aan de provincie Noord-Holland.
 • 17 juli 2007: De Peijler maakt via een notariskantoor een bedrag van € 658.133,- over aan  ‘t Ganzenveld. In de boekhouding van ‘t Ganzenveld is een bedrag van € 50.000,- afgeboekt met de omschrijving ‘Provisie inz. Jaagweg 1 Koggeland’ met daarbij vermeld: ‘12-9-2007 Van de K.’.
 • 23 juli 2007: In een memo van 23 juli 2007 inzake Jaagweg informeert Hooijmaijers de provinciale commissie ROG over de betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkelingen in het project Jaagweg.
 • 12 september 2007: Factuur van makelaardij Van de K. aan ‘t Ganzenveld betreffende: “plan Jaagweg gem. Koggenland”. Op deze factuur staat onder meer vermeld: “Hierbij declareren wij u de provisie inzake Jaagweg 1 gem. Koggenland conform uw bevestiging van 1 juni 2007.” Het totaalbedrag van deze rekening is € 59.500,- (inclusief 19% BTW).
 • 14 september 2007: ‘t Ganzenveld maakt aan makelaardij Van de K. middels een spoedopdracht een bedrag van € 59.500,- over.

Wat vond de rechtbank Haarlem?
De rechtbank Haarlem beoordeelt in de uitspraak van 3 december 2013 de belofte en de betalingen van G. en ‘t Ganzenveld aan de ene kant en het aannemen van Hooijmaijers aan de andere kant als ambtelijke omkoping, gedaan door iemand die belangen heeft in de provincie Noord-Holland en een hem gunstig gestemde Gedeputeerde. De betalingen zijn gedaan op verhullende wijze. De rechtbank acht ook concrete (beoogde) tegenprestaties bewezen.

De rechtbank Haarlem is ook van oordeel dat de factuur van makelaardij Van de K.  valselijk is opgemaakt, omdat de werkzaamheden die in rekening worden gebracht en zijn vermeld op de facturen niet daadwerkelijk door de makelaardij zijn verricht.

Wat zeggen de betrokkenen er tijdens het hoger beroep van?
Hooijmaijers stelt dat de betaling van € 59.500 een bijdrage is van Willem G. aan de verkiezingscampagne van Hooijmaijers. G. zegt echter dat de betaling bestemd was voor een geldschieter in Den Haag - ook met de naam Van de K. - in verband met het regelen van de financiering van het China Experience Project: plannen voor een Chinees pretpark. Daarover zijn echter geen documenten bekend.

G. zegt dat Hooijmaijers heeft verzocht als omschrijving het project Jaagweg op de factuur te zetten. Hooijmaijers zegt dat dit niet waar is, ‘zo stom zou hij niet zijn’. Van de K. verklaart ook dat Hooijmaijers de omschrijvingen op de facturen bepaalde en dat deze factuur op zijn verzoek is verstuurd. Van de K. zegt dat hij zelf geen enkele bemoeienis heeft gehad met het project 'Jaagweg 1 gem. Koggenland' maar dat hij wist dat ‘Ton ermee bezig was’. Volgens Hooijmaijers was hij als gedeputeerde nauwelijks betrokken bij het project Distriport, hij wist niet wat hij met ondertekende met het Afsprakenkader. De gedeputeerden Bond en Schipper zouden er veel meer van hebben geweten.

Hooijmaijers gaf aan dat hij geen macht had, dat hij ‘nog geen pen kon bestellen zonder toestemming’. De uiteindelijke besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening werden niet door hem genomen.  Maar hij gaf ook aan dat je als gedeputeerde veel kunt regelen, zelfs als je niet bevoegd bent.

Het Hof vroeg waarom Hooijmaijers de betalingen - als deze bestemd zouden zijn voor de VVD-campagne - liet betalen via Van de K. Waarom werden deze bedragen niet rechtstreeks in een verkiezingskas van de VVD gestort? Door deze constructie droeg Hooijmaijers immers de helft van de inkomsten af aan Van de K. en bovendien werd er belasting over afgedragen. Hooijmaijers verklaarde dat hij koos voor deze route om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en omdat het oprichten van een stichting te duur was.

In hoger beroep is Willem G. als getuige gehoord. Hij verklaarde onder andere dat De Peijler hem had verzocht te gaan praten met vier agrariërs over uitstel van de leveringsdatum van de Jaagweggronden tot 13 juli 2007, omdat de koper krap zat. Daarbij zou er anderhalve liter jenever zijn doorgegaan. Kennelijk hebben De Peijler en Zeeman de gronden nooit zelf gefinancierd.

Na de getuigenis voor het Gerechtshof zijn Willem G. en het bedrijf ’t Ganzenveld met justitie een boete van in totaal bijna 84.000 euro overeengekomen. De bestuurder moet 16.750 euro betalen en een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

En nu?
In hoger beroep stellen de aanklagers opnieuw dat Hooijmaijers zich onder andere in de kwestie Distriport schuldig heeft gemaakt aan zowel passieve omkoping als valsheid in geschrifte en eist men in totaal vier jaar cel. Het OM stelt dat heel veel bedrijven door Hooijmaijers zijn benadeeld zonder dat zij het wisten omdat concurrenten die steekpenningen betaalden, werden voorgetrokken. Het Gerechtshof doet op 7 april 2015 uitspraak.


Uitspraak Rechtbank Haarlem d.d. 3 december 2013

Blog NHD over hoger beroepszaak

 
zondag, 22 februari 2015


Geachte leden van Provinciale Staten,

Op  4 februari 2015 stuurde het college van B&W van Koggenland een brief aan u als leden van Provinciale Staten waarin ze oproept Distriport voortvarend aan te pakken. Als  reden noemt het college: ‘Inmiddels hebben regionale en internationale bedrijven belangstelling getoond voor deze A1-locatie’.

Rapport: ontwikkel Distriport niet

Deze oproep staat in vreemd contrast met het rapport ‘Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties’. Dit rapport is gemaakt op verzoek van de zeven West-Friese gemeenten, waaronder Koggenland. Het werd in juli 2014 afgerond maar pas op 18 februari 2015 bekendgemaakt. Het rapport vermeldt over Distriport: ‘De markt heeft niet of nauwelijks behoefte aan grootschalige logistiek bedrijventerrein op deze plek.’ (p. 35).  Het advies in het rapport is helder: ontwikkel Distriport niet vanwege het ontbreken van substantieel marktpotentieel (p. 7).

Wat wil het college van Koggenland nu eigenlijk? Waarom roept zij u in februari 2015 op Distriport voortvarend aan te pakken, terwijl zij al sinds juli 2014 weet dat er ‘geen substantieel marktpotentieel’ is?

Traditie van leugens rondom Distriport

Koggenland heeft een traditie van jokkebrokkerij rondom Distriport. In december 2011 verklaarde de raad van Koggenland bij de Raad van State dat er voor 35 ha ‘concrete belangstelling’ was. Dat was voor de Raad van State een van de redenen om het bestemmingsplan gedeeltelijk goed te keuren. De gemeenteraad heeft die concrete behoefte van 35 ha echter nooit hard gemaakt, ondanks diverse verzoeken daartoe.

Verder kent Distriport een historie van diverse achtergehouden documenten, onderzoeksrapporten met ontbrekende cijfers (Jan Baas-rapport), leugens bij de bestuursrechter over het bestaan van documenten (ambtenaren Mels en Neefjes) en een motie waarin de gemeenteraad de feiten in het advies van de rekenkamercommissie volledig omkeert, waardoor het niet-informeren van de raad (en daarmee overtreden van de Gemeentewet) achteraf werd goedgekeurd.

De brief aan u is ondertekend door burgemeester R. Posthumus en - bij afwezigheid van de gemeentesecretaris - door directeur H. Mels. Je zou verwachten dat burgemeester Posthumus als nieuwkomer Koggenland een integere wending zou geven. Helaas wordt onder zijn leiding de invoering van het Bibob-beleid voor de bouw anderhalf jaar lang uitgesteld. Hij beschuldigt buurgemeenten ervan dat zij, net als Koggenland, te hoge bouwleges heffen. Van directeur Mels is bekend dat hij de Alkmaarse bestuursrechter voorloog over het bestaan van een collegebesluit en een verklaring van Koggenland richting de projectontwikkelaars.

Maak het hard

Onze vraag aan u is: haal de feiten boven tafel. Laat Koggenland haar oproep om Distriport te ontwikkelen hard maken in het openbaar. Van wie is er belangstelling, hoeveel en wanneer is die geuit? Namen en rugnummers. Laat Koggenland niet opnieuw wegkomen met bluf en leugens.

Wij hopen dat u wilt bijdragen aan helderheid rondom Distriport en integer bestuur in Koggenland.

Met vriendelijke groet,
namens Berkhout is Boos!

Annet Wood
Bijlage: Open Brief aan Statenleden inclusief bijlagen (package pdf)

 
maandag, 09 februari 2015

Een paar ontwikkelingen rond Distriport: de provincie krijgt gelijk in het aan de kant schuiven van de projectontwikkelaars, gemeenteambtenaren logen de bestuursrechter voor en er blijkt een heleboel geheims te zijn in Koggenland.

Grote tegenslag voor Distriport
Het gerechtshof Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld in de zaak Distriport. De projectontwikkelaars Zeeman Vastgoed en De Peijler Ontwikkeling zijn hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van de schade die de provincie heeft geleden op de deal rond de gronden van Distriport. De provincie heeft dus groot gelijk gehad dat ze deze ontwikkelaars aan de kant zetten omdat ze hun afspraken niet nakwamen. De gronden blijven definitief in handen van de provincie. Ooms en Zeeman zullen de gronden niet meer krijgen via het contractenstelsel dat zij sloten met de provincie. De side letter die regelde dat de winsten en de overheidsvoordelen van de provincie richting de ontwikkelaars zouden vloeiden en de verliezen bij de provincie zouden blijven, is van de baan. De staatssteunconstructie die Hooijmaijers voor Ooms en Zeeman had geregeld, is verdwenen.

Maar wat betekent dit voor Koggenland? Er ligt nog een verklaring van wethouder Wijnker die Koggenland met handen en voeten bindt aan de projectontwikkelaars. Wijnker had ervoor getekend dat de gemeente, inclusief de raad, zou meewerken tot en met de realisatie van het bedrijventerrein. Hij tekende ervoor dat hij op verzoek van Ooms en Zeeman de gronden zou onteigenen en hij verplichtte de gemeente om met Ooms en Zeeman een exploitatieplan te maken. Wat gaan de ontwikkelaars doen met deze door hen verworven rechten die het college hen - mede namens de gemeenteraad - in 2007 verstrekte?

Voorliegen bestuursrechter
Rondom die verklaring van wethouder Wijnker zijn verschillende rechters door het college voorgelogen. De verklaring was op 20 juni 2007 getekend, het collegebesluit dateerde van 14 juni 2007. Berkhout is Boos! heeft destijds alle stukken opgevraagd van 1 mei tot en met 1 juli 2007 over Distriport. De bestuursrechters in Alkmaar en later in Den Haag hebben nooit van het bestaan van de verklaring en het collegebesluit afgeweten. Gemeenteambtenaar J.H. Mels meldde namens het college in een brief van 4 januari 2008 aan de rechtbank Alkmaar: ‘De ondertekening van de intentieovereenkomst is uitsluitend een aangelegenheid geweest tussen provincie, Ontwikkelingsbedrijf en private partijen.’ Dat blijkt achteraf onjuist, want de verklaring die Wijnker tekende was een onlosmakelijke bijlage bij die intentieovereenkomst. Ambtenaar M.J.M. Neefjes herhaalde ter zitting bij de Raad van State de bewering van zijn collega en voegde er iets aan toe, aldus de Raad van State: ‘Voorts heeft het college ter zitting bevestigd dat het niet over meer documenten beschikt die betrekking hebben op het bedrijventerrein Jaagweg dan het aan de voorzieningenrechter en de Afdeling heeft overgelegd.’ (punt 2.6.1 Uitspraak 200802426-1 Raad van State d.d. 7 januari 2009).

Kortom: ambtenaren logen namens het college de rechtbank en zelfs de hoogste bestuursrechter voor, want ze meldden het bestaan van de verklaring en het besluit niet. Dat is ontoelaatbaar, maar in Koggenland vindt de gemeenteraad dit kennelijk prima. De bananenrepubliek is compleet.

‘Er is niets geheims in Koggenland’
In het NHD van 17 januari 2015 stond een artikel waarin de burgemeester meldde: ‘Er is niets geheims in Koggenland’. Tsja. Het is zelfs zo dat de burgemeester raadsleden kapittelt als zij een mail die gericht is aan de raadsleden naar buiten brengen. Dat maakt openbare controle haast onmogelijk en het maakt raadsleden vleugellam. Maar kennelijk staat de raad dat toe. Wij schreven als reactie op dit NHD-artikel een ingezonden stukje. Dat is tot op heden niet geplaatst, wat ons wel bevreemdt.

CDA-voorman Nico Bijman spreekt in het artikel ook namens VVD en Welzijn Koggenland. Hij maakt het wel erg bont en negeert opnieuw de feiten. Hoogleraar Bestuursrecht Elzinga benoemde wat de rekenkamercommissie over Distriport had moeten zeggen: B&W handelde in 2007 in strijd met de Gemeentewet. Zij informeerde de raad niet over cruciale stukken, waaronder de verklaring van 20 juni 2007. Maar de coalitie, inclusief raadslid Bijman, koos ervoor die conclusie terzijde te schuiven en besliste dat alles wettelijk was gegaan. Dat was in strijd met de waarheid. Daarmee schond hij de eed en de belofte die hij als raadslid deed. Bovendien: waarom heeft de rekenkamercommissie het voorliegen van de bestuursrechter genegeerd? De rekenkamercommissie werd bemand door twee raadsleden van Koggenland (CDA en GBK), een raadslid van de gemeente Hoorn (VVD) en twee andere leden. Die lieten een rechtmatigheidsonderzoek doen door een architect en een socioloog, waar je juist een jurist en een bestuurskundige zou verwachten.

Gebrek aan tegenmacht
Er is niet voldoende onafhankelijke controle en tegenmacht in Koggenland. Dat is de reden waarom Distriport zo kon ontsporen en waardoor andere zaken tegenwoordig uit de bocht vliegen: de financiën, het baggerdepot, de bouwleges. Ook daar krijgt de raad geen grip op. In het bouwleges-dossier wordt door de burgemeester naar buurgemeenten gewezen: ‘zij doen het ook’. Welke gemeenten dan? En hoe? Niemand die het vraagt. De raadsleden lijken de belangrijkste aanbeveling van het rekenkamerrapport over Distriport al weer te zijn vergeten: ‘De raad dient actiever te zijn in de controle en de bijsturing’. Maar met een college en ambtenaren die de hoogste bestuursrechter durven voorliegen en de Gemeentewet negeren, zal er nooit verantwoording worden afgelegd. Zo blijft àlles geheim in Koggenland.

Bijlagen:

 
donderdag, 15 januari 2015

Lessen uit Distriport - 11 januari 2015

Koggenland heeft een gat in de meerjarenbegroting van 2 miljoen euro op jaarbasis: in totaal komt zij 3,8 miljoen tekort in de periode 2016-2018. De gemeenteraad nodigt alle burgers uit om mee te denken. Dat klinkt verstandig en betrokken. Maar is dat ook zo?

Distriport
Laten we een parallel trekken met Distriport. Ook toen nodigde de gemeenteraad alle inwoners van harte uit om zienswijzen in te dienen. Vele honderden reacties kwamen er. Op inspraakavonden en tijdens commissievergaderingen lieten veel burgers hun mening horen. Maar had het zin? Nee. De contracten bleken in juni 2007 al getekend te zijn; het college had zich allang vastgelegd. De raad was doof voor alle argumenten. College en raad schoven de verantwoordelijkheid voor de keuzes rond het bedrijventerrein op ‘anderen’. Distriport ‘moest’ van de regio, de provincie, de minister, meenden zij. Uiteindelijk is Distriport een fiasco en een bron van corruptie gebleken, maar de gemeentelijke bestuurders legden op geen enkele manier verantwoording af.

Achteraf bleken vele feiten door het gemeentebestuur te zijn achtergehouden. Het STEC-rapport met cruciale informatie over nut en noodzaak, de verklaring die het college tekende en waarin zij de gemeente (en al haar organen, dus ook de raad) verplichtte tot medewerking aan het bedrijventerrein en vele andere documenten kwamen niet of pas na jaren via tussenkomst van de rechtbank boven tafel. Tot zover Distriport.

Begrotingstekort
Nu het begrotingstekort. Wat is er aan de hand? Er schijnt een tekort te zijn van vele miljoenen. Er moet bezuinigd worden. De gemeente is net ontsnapt aan financieel toezicht door de provincie. Maar verder weten we niets. Hoe is dit tekort ontstaan? Wat waren de uitgaven in de afgelopen jaren? Hoe kan het dat Koggenland jarenlang te boek stond als een rijke gemeente en nu zo in de problemen is? Waarom zijn niet alle andere Noord-Hollandse gemeenten ook in financiële problemen? Wat doen zij anders of beter?

Ook nu worden de inwoners gevraagd om hun mening. Inspraak. Maar welke afspraken zijn er al gemaakt? De raadsleden hebben voor de kerntakendiscussie hun stickers geplakt en hun keuzes laten weten. Maar die keuzes zijn nog niet bij de inwoners bekend.

Lessen uit Distriport
Als we willen leren van de zaak-Distriport moeten er een paar dingen gebeuren voordat inwoners hun mening kunnen geven:

 • Alle informatie over de financiële situatie van Koggenland moet openbaar zijn en actief verstrekt worden.
 • Er moet een openbare, goed leesbare analyse zijn van de situatie, de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Alleen als deze informatie bekend is ruim voordat de informatieavonden van start gaan, kun je als inwoner een zinvolle bijdrage leveren aan de discussie. Een mondeling niet-controleerbaar verhaal bij de aftrap van de avond voldoet natuurlijk niet.

Wat zijn de parallellen met Distriport? Ook nu zijn niet alle feiten bekend. Ook nu suggereren de inspraakavonden dat er naar inwoners geluisterd gaat worden. Maar is dat zo? Het risico is groot dat het gemeentebestuur ook nu ‘anderen’ (bijvoorbeeld de rijksoverheid?) verantwoordelijk stelt voor de financiële tekorten. En dat de burgers verantwoordelijk gemaakt worden voor de oplossingen (‘u koos zelf voor bezuinigen op x en y’ of: ‘u wilde zelf meer belasting betalen’). Maar waar zijn het college en de raadsleden? ZIJ moeten besturen en verantwoording afleggen over hun daden in de afgelopen jaren die leidden tot deze financiële problemen.

Verantwoordelijkheid afschuiven en naar anderen wijzen zoals bij Distriport, mag niet opnieuw gebeuren.

Namens Berkhout is Boos!
Annet Wood

PS: In onze vorige Nieuwsbrief gingen wij in op het voornemen van de provincie om de gemeente onder preventief financieel toezicht te stellen. Daarbij maakten wij een opmerking over de verdeling van lasten en baten in Koggenland, waarin we per abuis de getallen omdraaiden. Uit het meegestuurde overzicht van de provincie blijkt dat Koggenland 22,4 miljoen uitgeeft aan Dienstverlening en Bestuur en 40,8 miljoen ontvangt. Zij geeft 18,5 miljoen uit aan Welzijn en Zorg, maar ontvangt daarvoor volgens de begroting 3,5 miljoen. Het tekort blijft echter hetzelfde: 3,8 miljoen op de meerjarenbegroting. Koggenland is uiteindelijk niet onder toezicht gesteld omdat de raad toezegde het tekort in de komende jaren te zullen dichten.

Bijlage:  Plan provincie GTK (gemeenschappelijk toezichtkader van de provincie)

 


Pagina 3 van 19
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook