Provincie NH donderdag, 19 januari 2006   

Tot 2014 is er voldoende hectare beschikbaar voor bedrijven in West-Friesland. Dit blijkt uit inventarisatie naar uitgifte en leegstand op bedrijventerreinen uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. Voorwaarde is dat bestaande bedrijventerreinen worden geherstructureerd en dat leegstand beter wordt benut. Ook blijkt uit onderzoek dat de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein Jaagweg financieel haalbaar is. Daar was eerder twijfel over ontstaan. 

Ontwikkelingsbeeld
In het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord hebben Provinciale Staten (PS) in 2004 de ambitie uitgesproken het aantal arbeidsplaatsen in Noord-Holland Noord te laten toenemen met 65.000 in 2030. Voor uitbreiding van de werkgelegenheid is voldoende gevarieerd aanbod van bedrijfslocaties nodig. Tot 2014 is de geraamde vraag naar bedrijfslocaties in West-Friesland 80 hectare.

Leegstand en herstructurering
Uit onderzoek blijkt dat West-Friese bedrijventerreinen een gemiddelde leegstand hebben van 4.4%. Dat is ten opzichte van heel Noord-Holland (gemiddeld 3,4%) relatief hoog. Door leegstaande panden op bedrijventerreinen te moderniseren en aan te passen aan de eisen van potentiële ondernemers (zoals op Hoorn ’80 en het terrein van de Greenery op het WFO-terrein) kan de leegstand gedeeltelijk worden teruggebracht. Gedeputeerde Hans Schipper (Economie) constateert dat net als elders in de provincie ook in West-Friesland een toenemende spanning is ontstaan tussen behoud van bestaande werklocaties en het ontwikkelen van nieuwe woningbouw. “Als voorbeeld noem ik het bedrijventerrein aan de Holenweg in Hoorn - ooit goed voor zo’n 800 arbeidsplaatsen – waarvoor nu plannen worden ontwikkeld voor woningbouw. Dat betekent een verlies van 8,5 hectare aan bedrijventerrein. Waar dat kan, zou veel meer nagedacht moeten worden over het combineren van wonen en werken.”

Nieuwe locaties
Naast herstructurering is het nodig nieuwe locaties voor bedrijven te ontwikkelen, zoals het regionale bedrijventerrein aan de Jaagweg en de voorgenomen uitbreiding van het WFO/ABC-terrein. Bij het terrein aan de Jaagweg wordt gestreefd naar een zo milieuvriendelijk en duurzaam ontwerp. Om het terrein financieel haalbaar te maken, is in het onderzoek van de provincie een balans gezocht tussen duurzaamheid en marktconforme exploitatie. Na berekening van dit ‘marktconforme model’ blijkt een ontwikkeling van de Jaagweg mogelijk.

Acute vraag
Om aan de acute vraag naar bedrijventerreinen in West-Friesland te voldoen, verruimt de provincie de mogelijkheden om het WFO/ABC-terrein niet alleen als locaal, maar ook als regionaal bedrijventerrein te gebruiken. Hiermee onderschrijft de provincie een belangrijke aanbeveling uit het rapport van de gezamenlijke West-Friese gemeenten (rapport Jan Baas), waarin de regio twee opties presenteert om de behoefte aan meer regionaal terrein in te vullen. Als blijkt dat eind 2006 nog geen bereidheid is bij de gemeente Wester-Koggenland tot het ontwikkelen van de Jaagweg en/of de gemeente Wervershoof niet besluit tot uitbreiding van het WFO/ABC-terrein, overweegt de provincie de locatie Westfrisia-Noord, die in het streekplan pas na 2014 gepland staat, versneld planologisch mogelijk maken via een streekplanherziening.

    rapport DSW behoefte bedrijventerreinen West-Friesland

    notitie leegstand Noord-Holland

    onderzoek jaagweg conclusies

(bron : Provincie NH

 

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook