Nieuwsbrief : zondag, 30 maart 2014   

Alle Koggenlandse raadsleden zijn geïnstalleerd. Ze hebben allemaal de eed of de belofte voor raadsleden afgelegd. Ze hebben officieel gezworen of beloofd getrouw te zijn aan de Grondwet en alle andere wetten te zullen nakomen. Maar wat is die eed eigenlijk waard?

De Gemeentewet is het domein van de raadsleden. Alleen zij kunnen overtredingen van die wet aanpakken. Als het gemeentebestuur in strijd met de Gemeentewet handelt, kan alleen de raad de bestuurders daarop aanspreken. In hun eed beloven raadsleden dat ook te doen.

Rekenkamercommissie: drie fouten
Onderzoek van de rekenkamercommissie in mei 2013 bracht drie momenten aan het licht waarop de raad te laat of onjuist werd ingelicht over Distriport. Het college hield een onderzoeksrapport achter en verzuimde om een risico van 6,5 miljoen op te nemen in de jaarrekening. De belangrijkste fout was dat een verklaring die het college op 20 juni 2007 tekende, niet aan de gemeenteraad was voorgelegd. In deze verklaring verplicht de gemeente zich mee te werken aan de ontwikkeling en realisatie van Distriport, een exploitatieovereenkomst te maken met Zeeman en Ooms en op verzoek van deze ontwikkelaars eventueel de gronden te onteigenen.

In strijd met Gemeentewet
Volgens art. 169 lid 2 van de Gemeentewet hoort het college van B&W de raad tijdig over dit soort zaken in te lichten. Als ze dat niet doet, handelt het college in strijd met de Gemeentewet. Het is ook logisch dat de raad hierover geïnformeerd moet worden. De inspraak van burgers op het bestemmingsplan was namelijk na het tekenen van deze verklaring in 2007 bij voorbaat zinloos geworden. Je zou verwachten dat raadsleden zich boos maken als blijkt dat burgers zienswijzen indienen en denken inspraak te hebben, terwijl in werkelijkheid de contracten al getekend zijn.

Raad schoof Gemeentewet terzijde
De rekenkamercommissie constateerde dus drie fouten. Toch besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat het college wèl correct gehandeld had. Zij woof het handelen in strijd met de Gemeentewet weg. De raad kàn dat doen. Maar een raadsmeerderheid bestaande uit VVD, CDA en twee leden van GBK schoof dus - toen het haar uitkwam - de Gemeentewet terzijde. Schonden deze raadsleden daarmee niet hun eed?

Wat betekent dit voor raadsleden?
Een aantal van de raadsleden die toen de wet terzijde schoven, is inmiddels herkozen in de nieuwe gemeenteraad van Koggenland. Deze raadsleden - Knijn, N. Bijman, Sjerps, Schipper, Olij en Van Leijen - hebben opnieuw de eed of de belofte afgelegd. Maar wat betekent dat? Zij kwamen in hun vorige raadsperiode de Gemeentewet niet na. Ze beloven of zweren nu opnieuw dat ze alle wetten zullen nakomen. Wat betekent het dat je een eed schendt en hem vervolgens opnieuw aflegt? Kun je dan een betrouwbaar raadslid, fractievoorzitter of wethouder zijn? Wat is die eed dan eigenlijk waard?

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook