administrator dinsdag, 23 oktober 2007   

U kunt het bestand downloaden via onderstaande link

Startnotitie m.e.r. Bedrijvenpark Jaagweg 23 oktober 2007

(Bron : Commissie voor de m.e.r. )

MER-plichtig
De voorgenomen activiteit in het gebied van 150 hectare bestaat uit het planologisch mogelijk
maken van een bedrijventerrein met een bruto oppervlak van 100 hectare alsmede minimaal 50
hectare groene inpassing.
De huidige bestemming van het gebied Jaagweg is agrarisch gebruik en daarom zal het bestemmingsplan
moeten worden gewijzigd om het bedrijvenpark te realiseren. Volgens het besluit
milieueffectrapportage1 is het opstellen van een bestemmingsplan voor een bedrijventerrein in
een gebied van 150 hectare een m.e.r.-plichtige activiteit. Het MER dient ter onderbouwing van
de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan.
Het nieuwe besluit milieueffectrapportage maakt onderscheid in milieueffectrapportages voor
plannen (plan-MER) en voor besluiten en projecten (besluit-MER). Of een plan-MER, dan wel
een besluit-MER aan de orde is wordt bepaald aan de hand van de kolommen 3 en 4 in het Besluit-
m.e.r. Als hoofdlijn geldt dat een plan-MER van toepassing is op wettelijk en bestuursrechterlijke
plannen die:
• een kader vormen voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en/of;
• waarvoor een passende beoordeling moet worden opgesteld.

Het op te stellen MER wordt gekoppeld aan een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het
gebied. De initiatiefnemers streven er naar de toekomstige bestemmingen in dit bestemmingsplan
zo concreet mogelijk vast te leggen, zodat geen nadere uitwerkingen noodzakelijk zijn. Op
dit moment worden voor het bedrijvenpark Jaagweg geen m.e.r.-(beoordelings)plichtige bedrijfsactiviteiten2
voorzien.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of het noodzakelijk is om een passende beoordeling op
te stellen. Dit is nodig als significante effecten op het nabijgelegen Markermeer (Natura-2000
gebied) te verwachten zijn.
Omdat naar verwachting het bestemmingsplan geen kader vormt voor toekomstige m.e.r.-
(beoordelings)plichtige activiteiten en geen significant effect op het Markermeer wordt verwacht,
wordt voor bedrijvenpark Jaagweg een besluit-MER opgesteld. Als gedurende het opstellen
van het MER blijkt dat toch één of beide overwegingen van toepassing zijn dan zal in het
op te stellen besluit-MER op plan-MER niveau expliciet aandacht aan deze aspecten worden
besteed. De uit te voeren passende beoordeling zal dan als een aparte bijlage in het MER worden
opgenomen.

Wat is een Startnotitie?
Een Startnotitie is de eerste fase van de m.e.r.-procedure. Doel van deze Startnotitie is de achtergronden
en uitgangspunten van het project bedrijvenpark Jaagweg op een rij te zetten en te
beschrijven welke zaken in een volgende fase onderzocht worden. Ook beschrijft de Startnotitie
de eventuele alternatieven en geeft aan op welke (milieu)effecten de geformuleerde alternatieven
worden onderzocht.
De startnotitie is bedoeld voor de gemeenteraad, het bedrijfsleven, de bevolking van de gemeente
Koggenland, belangengroepen, de Commissie voor de Milieueffectrapportage, de wettelijke
adviseurs en alle andere geïnteresseerden.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook