administrator donderdag, 17 april 2008   

Klik hier >> om het gehele ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied 2008
en de kaarten beter bekijken.
Let op, dit is een zeer groot bestand, het openen van deze pdf kan lang duren.

De bestanden zijn ook in een compleet ZIP-file te downloaden >> klik hier

Als onafhankelijke bestanden, zie het overzicht:

Voorschriften
* voorschriften bijlage 5 woonlinten
* voorschriften bijlage 7a water evz
* voorschriften bijlage 7b water vw
* voorschriften bijlage 8 archeologie
* Voorschriften bp LG 2008 ONTWERP 4 maart 'o8


Toelichting
* bijlage 1_toelichting_archeologisch bureauonderzoek_volledig
* bijlage 3_toelichting_Eindrapport geluidshinder en luchtkwaliteit
* Toelichting BP LG 2008 ONTWERP 4 maart

Plankaarten bp LG 2008
* bplan-kdr-01
* bplan-kdr-02
* bplan-kdr-03
* bplan-kdr-04-leg

Kaart 1: Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2008
Kaart 2: Planologisch beleidskader Streekplan Noord-Holland-Noord –
Overzichtskaart uitsluitings- en zoekgebieden
 
Kaart 3: OWO Structuurvisie (intergemeentelijke structuurvisie) – Visiekaart

Opvallend in dit ontwerp is dat het gebied tussen Westeinde - camping ‘Parc Westerkogge’ - 
Jaagweg – Vredemakersweg – Braken - De Burgt staat aangegeven als ‘agrarisch gebied’ (kaart 1).
Dit is in strijd met twee andere documenten:

 1. De kaarten van het provinciale streekplan Noord-Holland-Noord. Daarop wordt het gebied omschreven
  als ‘zoekgebied - cultuurhistorisch waardvol gebied’ (kaart 2) en op de visiekaart als ‘landschapsparel’.
  Motie 8-32 bij het streekplan geeft aan dat het aangegeven gebied ‘blijvend gevrijwaard moet worden
  van verdere bebouwing’.
 2. De kaart van de intergemeentelijke OWO Structuurvisie. Op deze kaart is geen verschil te zien tussen
  het genoemde gebied en de agrarische gebieden eromheen (kaart 3).

Het gebied ten zuiden van het Westeinde heeft in het ontwerp dus een andere status dan bijvoorbeeld het
gebied ten noorden van het Westeinde. Het heeft minder ‘bescherming’ doordat de cultuurhistorische waarde
niet is benoemd. Is de gemeente hiermee aan het voorsorteren op de plannen van een projectontwikkelaar
om ook hier een bedrijventerrein te kunnen realiseren? 

Wat kunt u doen?
U kunt een ‘zienswijze’ insturen waarin u de gemeente en de raadsleden hierop wijst. De gemeente moet
dan bij het opstellen van het definitieve bestemmingsplan uitleggen waarom de bestemming van dit gebied
afwijkt van de provinciale en intergemeentelijke stukken. Als de gemeente ook in de definitieve versie het
gebied laat afwijken, kan er bezwaar worden gemaakt.

Laat de gemeente weten dat u op de hoogte bent en dien uw ‘zienswijze’ in!

Hoe  kunt u dat doen?
Om uw ‘zienswijze’ in te dienen, stuurt u een brief aan de gemeenteraad van :
Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Voorbeeld-zienswijze gebruiken

 1. lees de voorbeeld-zienswijze goed door
 2. vul hem aan met uw eigen opmerkingen
 3. vul de datum in
 4. onderteken de brief
 5. stuur de brief donderdag 29 mei 2008 naar de gemeente, of lever hem in aan de
  balie van het gemeentehuis
 6. of: lever hem in bij Annet Wood, Westeinde 256, Berkhout, dan wel voor 28 mei

Zelf een zienswijze maken

 1. schrijf zelf een brief of
 2. download het voorbeeld en pas de brief aan
 3. stuur de brief vóór donderdag 29 mei naar de gemeente, of lever hem in aan de
  balie van het gemeentehuis
 4. of: lever hem in bij Annet Wood, Westeinde 256, Berkhout, dan wel voor 28 mei
 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook