Berkhout is Boos! dinsdag, 12 augustus 2008   

Speech BiB! - Hoorzitting gemeente bestemmingsplan Landelijk Gebied 2008
inclusief kaarten streekplan en herziening streekplan van 2007

Geachte raadsleden en andere aanwezigen,

Zoals we al in onze zienswijze meldden, hebben wij twee opmerkingen bij het ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied.

De eerste is dat het gebied tussen de camping Parc Westerkogge en de Braken, nu de bestemming ‘agrarisch’ gaat krijgen (zie kaart). Dat is in strijd met het streekplan en met de OWO-visie. In die stukken is het gebied zowel ten noorden als ten zuiden van het Westeinde hetzelfde ingetekend (zie kaart streekplan en kaart OWO-visie). In het streekplan hebben beide gebieden de aantekening ‘cultuurhistorisch waardevol gebied’. Het is vreemd dat er nu een verschil is in bestemming tussen de noord- en de zuidzijde van het Westeinde. Dat wordt nergens toegelicht. Of houdt u al rekening met het plan-Wokke om een bedrijventerrein in dit gebied te vestigen?
Wij vragen u om beide gebieden de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ te geven.

Ten tweede ontbreekt de ecologische verbindingszone in dit ontwerp-bestemmingsplan. In het streekplan is de ecologische verbindingszone aangegeven (zie kaart) en ook in de partiële streekplanherziening van 19 november 2007 is de ligging daarvan nogmaals bevestigd (zie kaart). In dit ontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied zou de ecologische verbindingszone onder andere moeten zijn aangegeven ten zuidwesten van camping Parc Westerkogge en ten zuiden van Oudendijk. Maar de EHS ontbreekt volledig op de kaarten (zie kaarten).  

De ecologische verbindingszone is een aantal jaren geleden dankzij subsidies aangelegd en feestelijk geopend. Het college beweerde bij de Raad van State tot onze verbazing dat de ecologische verbindingszone op het Jaagwegterrein niet zou bestaan. Luchtfoto’s zouden dat moeten bewijzen. Dat is natuurlijk onzin. Nu gaat het in dit ontwerp natuurlijk niet over Jaagweg, maar feit is wel dat de ecologische verbindingszone niet is opgenomen in dit ontwerp-bestemmingsplan. Betekent dit dat Koggenland de eerste gemeente in Nederland is die de EHS afschaft? Of wordt deze ecologische verbindingszone straks – na de inspraakprocedure – willekeurig door het college ingevuld? Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn. We verwachten dat u als raad dat niet zult accepteren.
Wij vragen u dan ook om het bestemmingsplan op het punt van de ecologische verbindingszone in overeenstemming te brengen met de kaarten van het streekplan en van de partiële streekplanherziening. Op deze verbindingszone is immers het nee-tenzij-regime uit de Nota Ruimte van toepassing. Dat houdt in dat u de verbindingszone niet zomaar kunt verleggen of – zoals nu het geval is – zelfs laten verdwijnen.

Nog een opmerking tot slot. Het college nodigde onlangs nadrukkelijk alle inwoners uit om mee te denken en hun zegje te doen. Waarom heeft de raad dan in deze hoorzitting niet voor elke inspreker even veel tijd gereserveerd?

Dank voor uw aandacht.

 

Kaart 1: Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2008

                                                   

Kaart 2: Planologisch beleidskader Streekplan Noord-Holland-Noord – Overzichtskaart uitsluitings- en zoekgebieden         

Kaart 3: OWO Structuurvisie (intergemeentelijke structuurvisie) – Visiekaart

 Kaart: Planologisch beleidskader Streekplan Noord-Holland-Noord

– ecologische verbindingszone (EHS) is groen ingetekend      

Partiële streekplanherziening 19 november 2007
ecologische verbindingszone is rood ingetekend, EHS-gebied is groen

Kaart 2 Ontwerp Bestemminsplan Landelijk Gebied 2008
- geen EHS ingetekend

Kaart 3 Ontwerp Bestemminsplan Landelijk Gebied 2008
- geen EHS ingetekend

   

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook