administrator dinsdag, 04 september 2007   

Bedenking partiële herziening actuele streekplannen NHZ en NHN 4 september 2007

Geachte aanwezigen,

Onze bedenking betreft het feit dat de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in de Partiële Herziening op een andere plaats is ingetekend dan in het huidige Streekplan. In het huidige Streekplan is de PEHS ten zuidenwesten van Hoorn als volgt aangegeven (laten zien). In de Partiële Herziening loopt hij echter zo (laten zien). De ecologische verbindingszone ten zuiden van Berkhout ligt, zoals u ziet, op een andere plaats.

In de tekst van de Partiële Herziening is over die verplaatsing geen enkele toelichting of argument te vinden. Dat kan natuurlijk niet. Op de verplaatsing van een ecologische verbindingszone is immers het ‘nee-tenzij-regime’ uit de Nota Ruimte van toepassing, samen met het daaraan gekoppelde compensatiebeleid. Dat staat ook vermeld in de Partiële Herziening zelf en het belang ervan wordt nog eens bevestigd in een recent rapport van de Rekenkamer en in de ‘Spelregels EHS’ die rijk en provincies samen uitwerkten. Bovendien ligt de huidige PEHS vast in het bestemmingsplan.

Een ecologische verbindingszone zomaar verplaatsen kàn dus niet. Zeker niet zonder enig argument.

Mogelijk heeft de aanpassing te maken met de discussie over bedrijventerrein Jaagweg, dat ten zuiden van Berkhout is geprojecteerd. Echter, rond de komst van dat bedrijventerrein zijn nog veel onzekerheden. Recente onderzoeken tonen aan dat de bevolkingsgroei in de regio sneller gaat afnemen dan werd voorspeld. En bevolkingsaantallen beïnvloeden nu eenmaal sterk de vraag naar bedrijfsruimte in de regio. Zoals u weet is het aanbod aan bedrijventerrein groot. Agriport en Baanstee-Noord net buiten de regio en Westfrisia-Noord binnen West-Friesland hebben vele honderden hectares in de aanbieding. En intussen vertonen de exploitatieonderzoeken voor Jaagweg eensgezind diep-donkerrode cijfers. Tekorten tot zelfs 20 miljoen worden geraamd.

 De gemeenteraad van Koggenland heeft er nog steeds geen enkel concreet besluit over genomen, maar zet steeds meer kanttekeningen bij Jaagweg. Gedeputeerde Staten hebben echter nu al vele hectares grond opgekocht van de projectontwikkelaars. GS is dus zelf belanghebbende geworden bij de ontwikkeling van Jaagweg.

Het zàl toch niet zo zijn dat nu stilzwijgend in de herziening van het streekplan het pad geëffend wordt voor Jaagweg? Dat hebben we in bij de vaststelling van het streekplan in 2004 ook meegemaakt. Toen werd nà de vaststelling van het conceptstreekplan bedrijventerrein Jaagweg

in de definitieve versie van het streekplan opgenomen. Zònder valide argumenten en mèt druk vanuit de provincie op het college van B&W. Meijdam zwaaide nog eens met de kleurpotloden in een gebied dat hij vlak daarvoor als ‘Landschapsparel’ had aangemerkt. Landschapsparel, precies, vanwege die ecologische hoofdstructuur. Waarin de otters hun weg kunnen vinden en weidevogels kunnen broeden.

We hopen dat u de kleurpotloden van het huidige college afneemt. Zodat het college alleen op grond van valide argumenten de PEHS kan aanpassen. En niet stilzwijgend op een achternamiddag wijzigingen kan aanbrengen. Die valide argumenten voor een aanpassing zijn er niet. Wij vragen u dan ook de Partiële Herziening op dit punt te schrappen.

 
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook