woensdag, 21 september 2011

In de afgelopen zomer zijn diverse documenten met afspraken over Distriport tussen de provincie, de gemeente Koggenland en de projectontwikkelaars bekend geworden. We wisten al dat de afspraken voor de projectontwikkelaars zeer gunstig waren: geen BTW-afdracht, geen overdrachtsbelasting en een lage rente.

Lees meer...
 
maandag, 11 juli 2011

Klik hier voor de Nieuwsbrief 11-07-2011 De puinhoop rond Distriport

Lees meer...
 
maandag, 27 juni 2011

De echte contracten van Distriport

Lees ook het artikel in Het Financieele Dagblad 'Provincie spekt via geheime deal vastgoedduo' en 'Provincie blijft achter met dure erfenis van Hooijmaijers' sideletter'.
[Bron Financieele Dagblad 27 juni 2011]

Jarenlang meldden de provincie en de gemeente Koggenland over Distriport: er zijn geen risico’s voor provincie en gemeente, de exploitatie is haalbaar, nut en noodzaak zijn aangetoond en Distriport gaat 6,5 miljoen bijdragen aan de aanleg van de Westfrisiaweg. De contracten waarin al die afspraken stonden, waren echter geheim. Inmiddels zijn diverse contracten openbaar geworden en blijken die mooie bezwerende woorden niet waar te zijn.

Side letter
In 2007 maakte de provincie afspraken met projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler/Ooms over de aanleg en exploitatie van Distriport. Die afspraken met de overheid leverden de projectontwikkelaars vele voordelen op: geen BTW-afdracht, geen overdrachtsbelasting en een lage rente. De provincie liep ook geen risico, want de gronden zouden gegarandeerd door de projectontwikkelaars teruggekocht worden [Statenvraag D66] Inmiddels is duidelijk dat er tegelijkertijd door de partijen een ‘side letter’ [side letter] getekend is waarin staat dat de provincie de winst die zij eventueel maakt op de terugverkoop van de grond, weer in het project zal steken. Een fantastische deal voor de projectontwikkelaars: ze hebben alle overheidsvoordelen, lopen geen enkel risico en alle winsten zijn voor hen. De belastingbetaler is mede-financier van de projectontwikkelaars geworden.

Nu deze contracten openbaar zijn geworden, wordt duidelijk dat ze niet deugen. Overheidsgeld dat rechtstreeks in de zakken van projectwikkelaars vloeit, heet staatssteun. Zeker bij een project waarvan de ‘business case’ (of: begroting) niet rond is. Dan is er sprake van ongeoorloofde staatssteun. Het lijkt nu duidelijk waarom de provincie van de contracten met de projectontwikkelaars af wilde. Nadat de rechtbank de provincie verplichtte de contracten openbaar te maken, zou duidelijk worden dat de provincie contracten had afgesloten die niet konden.

Nut en noodzaak
Op 20 juni 2011 maakte de provincie bekend dat zij de samenwerking met de projectontwikkelaars van Distriport verbreekt. De provincie gaat nu zelf de ontwikkeling ter hand nemen. Dit is een merkwaardig besluit. In mei 2010 hebben Provinciale Staten vastgesteld dat Distriport een ‘zacht plan’ [amendement 8-63] is en dat nut en noodzaak van het bedrijventerrein niet zijn onderbouwd [rapport STOGO] Waarom besluit het provinciebestuur nu, zonder de Statenleden te raadplegen, dat zij zelf een niet-noodzakelijk bedrijventerrein gaat ontwikkelen?

Westfrisiaweg
In een ander contract dat de provincie met de projectontwikkelaars tekende [grondverkoopovereenkomst], staan de afspraken voor de betaling van 6,5 miljoen euro voor de aansluiting van Distriport op de Westfrisiaweg (N23). Deze 6,5 miljoen wordt alleen betaald als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan: (a) de ontsluiting van Distriport op de Westfrisiaweg is klaar, (b) alle bouwkavels op Distriport zijn uitgegeven en (c) tenminste 52% van de ca. 150 ha projectgebied kan voor verkoopbare bouwkavels bestemd worden. Dus: de 6,5 miljoen wordt niet betaald als de bouwkavels nog niet zijn uitgegeven. En ook niet als minder dan 52% van Distriport voor bouwkavels bestemd kan worden.

De kans dat niet aan alle drie de voorwaarden volledig voldaan zou worden, was dus reëel. En dan moest Koggenland die 6,5 miljoen bijpassen. Wethouder Wijnker heeft immers voor een totale bijdrage van 8,5 miljoen aan de Westfrisiaweg getekend. Gedeputeerde Post is er heel duidelijk over: Koggenland heeft getekend, is dus verantwoordelijk en gaat betalen [mail gedeputeerde Post] Maar nu de provincie de contracten met de projectontwikkelaars verbroken heeft, is ook de afspraak over de 6,5 miljoen uit de exploitatie van Distriport van tafel. Dat betekent op dit moment dat de inwoners van Koggenland die 6,5 miljoen zullen moeten betalen.

namens Berkhout is Boos!
Annet Wood
 

 
woensdag, 06 oktober 2010

De Koggenlandse raadsleden kenden het Convenant Bedrijventerreinen al vanaf september 2009, maar stemden in februari 2010 vóór Distriport. Daarmee handelden ze in strijd met dit Convenant.

Convenant bekend bij raadsleden in september 2009

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stuurde een brief aan alle raadsleden in Nederland en vroeg hen naar hun standpunt over het Convenant Bedrijventerreinen (zie bijlage). Dit Convenant regelt de afspraken tussen gemeenten, provincies en het rijk over de aanleg van bedrijventerreinen. Een van de uitgangspunten is de SER-ladder. Deze houdt in: eerst bestaand bedrijventerrein herstructureren, als dat niet kan een bestaand terrein uitbreiden. Pas als dat nergens meer kan, mag eventueel een nieuw bedrijventerrein aangelegd worden. Een belangrijk punt bij deze afwegingen is dat nieuwe bedrijventerreinen alleen mogen als uit marktonderzoek is gebleken dat er werkelijk een realistische vraag naar is.

Op 15 september 2009 antwoordden de Koggenlandse raadsleden aan de VNG dat zij instemden met het Convenant. Ze maakten het voorbehoud dat procedures die al zijn ingezet, afgemaakt mogen worden (zie bijlage)

Convenant ondertekend door alle partijen in november 2009
In november 2009 - nadat alle gemeenten hun mening gegeven hadden - is het Convenant Bedrijventerreinen ondertekend door alle partijen: de gemeenten, de provincies en de ministers van VROM en BZK. Zònder voorbehoud. Vanaf dat moment geldt dus de inhoud van het Convenant onverkort voor alle partijen. Zonder mitsen en maren. En zonder uitzondering voor plannen waar al een stap in de planning gezet is.

Besluit Distriport in strijd met Convenant in februari 2010
Het is dan ook bijzonder vreemd dat de raadsleden in februari 2010, dus drie maanden na de inwerkingtreding van het Convenant, het bestemmingsplan Distriport aannamen. Voor Distriport is immers geen marktonderzoek gedaan. Niemand kan zeggen hoeveel bedrijven er wèrkelijk geïnteresseerd zijn in bedrijfsgrond op Distriport. De wethouder niet, de projectontwikkelaars niet. Bureau Stogo Onderzoek + Advies heeft voor Berkhout is Boos! deze gang van zaken uitgezocht en op papier gezet (zie bijlage)

Verklaring?
Dus, hoe kan het dat de raadsleden van Koggenland:

  • in september 2009 hun standpunt over het Convenant aan de VNG stuurden
  • in november 2009 wisten dat het Convenant is ondertekend zònder voorbehoud
  • in februari 2010 het bestemmingsplan Distriport aannamen dat in strijd is met dit Convenant?

Vraagt u uw raadslid waarom ze afspraken maken met de minister en die vervolgens schenden.

PS: Uw donaties blijven van harte welkom op giro 751723606 t.n.v. A. Wood!

 
donderdag, 08 juli 2010

Hoe lang laat de raad van Koggenland met zich sollen?

Wethouder informeerde raad onjuist

Een tot nu toe onopgelost probleem is het feit dat wethouder Wijnker de raad van Koggenland op vele punten onjuist informeerde bij de behandeling van het bestemmingsplan op 8 februari 2010. Uit de antwoorden van B&W op de schriftelijke vragen vanuit de raad, blijkt dat in ieder geval twee belangrijke argumenten niet kloppen.

  • De wethouder beweerde dat GS garanties zou hebben gegeven over de aanleg van de Westfrisiaweg. Een argument dat doorslaggevend was voor vele raadsleden om voor Distriport te stemmen. Maar het blijkt compleet onjuist te zijn. GS ontkennen de garanties volledig en het college kan het in haar antwoord op schriftelijke vragen niet hard maken: ze kan geen datum noemen en geen inhoud van die garanties geven. In de raadsvergadering van 3 juni noemde de wethouder alsnog een gespreksdatum van 5 februari, maar hij vertelde niet wat er dan afgesproken zou zijn. Dus: kloppen de schriftelijke antwoorden niet? Of is de datum van 5 februari toch weer een verzinsel? Als er op 5 februari wel garanties zijn gegeven, dan zou GS onwaarheden hebben verkondigd.
  • De wethouder beweerde dat Distriport moet, omdat de minister van BZK anders zal ingrijpen. Absolute onzin, die aan alle kanten ontkracht is. Volgens de Handelingen van de Tweede Kamer, volgens een brief van het ministerie van BZK en volgens een persoonlijke reactie van de toenmalige minister Remkes, is namelijk het tegendeel waar! Maar in de antwoorden op de schriftelijke vragen geeft het college als krachteloze reactie: 'volledige lezing van de Handelingen en de brief kan tot geen andere conclusie leiden'. Dat is volhouden tegen alle feiten in. Dat kán toch niet?

Wanneer gaat de raad het college hierop aanspreken? Hoe lang laat ze zich met kluitjes in het riet sturen? Hoe lang tolereert de raad dat zij onjuist en onvolledig geïnformeerd wordt; toch een doodzonde in de politiek?

'Glossy folder' zeer voorbarig

Bij de Kogge Express van 7 juli 2010 is een bijlage gevoegd die een indruk geeft van bedrijventerrein Distriport. Prachtige verhalen, maar de komst van Distriport is nog helemaal niet zeker!

  • De Raad van State moet nog oordelen over de juistheid van het bestemmingsplan voor Distriport. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld in strijd met de afspraken die de gemeente gemaakt heeft met het Rijk, in het Convenant Bedrijventerreinen. Als de Raad van State het plan vernietigt, is de grond onder de voeten van Distriport verdwenen. Diverse partijen hebben beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan en de behandeling zal nog wel even op zich laten wachten. De bijlage bij de Kogge Express is dus nogal voorbarig. Wat vindt de raad hiervan?
  • Provinciale Staten hebben in de provinciale structuurvisie vastgelegd dat Distriport een zacht plan is. Dat wil zeggen: een plan waarvoor geen harde onderbouwing van nut en noodzaak is. Daarmee fluit PS ook gedeputeerde Bond terug. Gemeente en projectontwikkelaars zullen PS dus moeten overtuigen als zij Distriport willen doorzetten. Maar het onderzoeksrapport van Stogo laat zien dat die nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Een enorme hobbel dus, die de verhalen over Distriport bijzonder voorbarig maakt.
  • Het planproces zou transparant en open zijn verlopen, vindt gedeputeerde Bond. Jammer is dan wel dat de gemeente Koggenland en de provincie vele malen door de bestuursrechter op de vingers zijn getikt omdat ze niet op de juiste manier informatie verstrekten. Enkele weken geleden vernietigde de Raad van State nog een GS-besluit over de informatievoorziening rond Distriport. Dus: 'een zorgvuldig, transparant en open planproces', zoals Bond het noemt, dat is echt klinkklare onzin.

namens Berkhout is Boos!
Annet Wood    PS: Uw donaties blijven van harte welkom op giro 751723606 t.n.v. A. Wood!
 


Pagina 10 van 19
Volg ons op Twitter
Vind ons op Facebook